ข้อมูลด้านการเงิน

– รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การจัดการน้ำเสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

– รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล องค์การจัดการน้ำเสีย สำหรับงวดสามเดืิอนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

– รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล องค์การจัดการน้ำเสีย สำหรับงวดสามเดืิอนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565

– รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล องค์การจัดการน้ำเสีย สำหรับงวดสามเดืิอนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

– แผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายของ อจน. ประจำปี 2562 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562)

– รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การจัดการน้ำเสีย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

– รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การจัดการน้ำเสีย สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

– รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การจัดการน้ำเสีย สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

– รายงานการสอบทานข้อมูลการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การจัดการน้ำเสีย สำหรับงวดที่สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

– แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินของ อจน. ประจำปี 2562