องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ผลงานจากองค์การจัดการน้ำเสีย
ระบบบำบัดน้ำเสียตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ออกแบบและก่อสร้าง โดย อจน.
ระบบบำบัดน้ำเสียที่บริหารจัดการโดย อจน.