องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศสมัครงาน องค์การจัดการน้ำเสีย

ประกาศ อจน.ที่ 28/2566 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับ 3-5 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากระบี่ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ  

ประกาศอจน.ที่ 16/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองพัฒนาและบริหารโครงการ ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน จำนวน 3 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 32/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 กองบริหารนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 30/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 22-2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ประจำกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 21/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ประจำกองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ 

ประกาศ อจน.ที่ 61/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งหัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 31/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 29/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 47/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 6 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ

ประกาศ องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 44/2564 เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ ระดับ 7 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 สายงานปฏิบัติการ