องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศสมัครงาน องค์การจัดการน้ำเสีย

ประกาศ อจน.ที่ 18/2567 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 7/2567 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ สายงานปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 4 เรื่อง ประกาศ อจน.ที่ 4ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานบุคคล ระดับ 6 กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา-2567

ประกาศ อจน.ที่ 1/2567 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 20-2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ สายงานปฎิบัติการ ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 16-2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศกรรม สายงานวิชาการและแผน ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 5/2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานบุคคล ระดับ 3 กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 8-2567  เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อมีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบุคคล ระดับ 3 กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 102/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ

ประกาศ อจน.ที่ 94/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ