นายชีระ วงศบูรณะ

ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท    Master of Engineering , Environmental Engineering and Management

                 (Water and Wastewater Engineering) Asian Institute of Technology (AIT)

ปริญญาโท    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล        

                 มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

                 วิทยาเขตเทเวศร์

ประวัติการทำงาน

15 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

1  ตุลาคม  2559                  รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

                                     รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

18 กรกฎาคม 2556               รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

22 พฤษภาคม 2556              รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

ประวัติการฝึกอบรม

–  หลักสูตร  การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

–  หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6  สำนักงบประมาณ

–  หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer  : CIO) รุ่นที่ ๒๘

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

–  หลักสูตร Leadership Succession Program ,LSP รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

– หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า

– การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

– Development of greenhouse gas reduction in domestic wastewater and on climate finance readiness (CLiFiT), GIZ, ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน

รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

นายสุชัย เจนพจนารถ

Deputy Director for Technical and Planning

Mr.Suchai Janepojanat

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายอธิรักษ์ บุพจันโท 

Acting Deputy Director for Operation

Mr.Atirak Bupachanto

รองผู้อำนวยการบริหาร

นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู

Deputy Director for Administration

Ms. Woranan Jandanu

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

นายอธิรักษ์ บุพจันโท

Acting Director of Wastewater Management Department 1

Mr.Atirak Bupachanto

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ

Acting Director of Wastewater Management Department 2

Mr.Anupand Tiapairatkulkit

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย

นายกิตติ ธีรสรเดช

Wastewater Management Specialist

Mr.Kitti Teerasoradech

รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

นางดวงแข ยงสุวรรณ

Acting Director of Director General’s Office

Mrs.Duangkae Yongsuwan

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์

Director of Fee Collection Management Department

Acting Sub Lt. Pattanapoom Angsusingha

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข

Director of Organization Development Department

Mr.Pannapat Chuncharoensook

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา

Director of Internal Audit Office

Mrs.Sunpangdee Lamkitcha

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู

Acting Director of Accounting and Finance Department

Ms.Woranan Jandanu

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ

Director of Engineering Department

Mr.Anupand Tiapairatkulkit

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นายอนุกูล แหลมปัญญา

Acting Director of General Administration Department

Mr. Anukul Laempanya

คณะกรรมการบริหาร
นายพรพจน์ เพ็ญพาส​​

ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

นายธงรบ ด่านอำไพ​

กรรมการ

นายปริญญา ยมะสมิต

กรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ

กรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม
(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

นายยุทธนา สาโยชนกร

กรรมการผู้แทน
สำนักงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

กรรมการผู้แทน
การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ))

นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการผู้แทน
การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))

นายชีระ วงศบูรณะ

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

นายธงรบ ด่านอำไพ

กรรมการ

นายปริญญา ยมะสมิต

กรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ

กรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม
(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

นายยุทธนา สาโยชนกร

กรรมการผู้แทน
สำนักงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

กรรมการผู้แทน
การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ))

นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการผู้แทน
การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))

นายชีระ วงศบูรณะ

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)