ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สรุปจำนวนข้อมูลการแจ้งทุจริตองค์การจัดการน้ำเสีย ไม่มีเรื่องร้องเรียน