ผู้บริหาร องค์การจัดการน้ำเสีย
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย
นายชีระ วงศบูรณะ
Director General of
Wastewater Management Authority
Mr.Chira Wongburana
รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข

Acting Deputy Director General for Technical and Planning
Mr.Pannapat Chuncharoensook

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายอธิรักษ์ บุพจันโท

Deputy Director General for Operation
Mr.Atirak Bupachanto

รองผู้อำนวยการบริหาร

นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู

Deputy Director General for Administration
Ms.Woranan Jandanu

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข

Director of Organization Development Department
Mr.Pannapat Chuncharoensook

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายอนุกูล แหลมปัญญา

Acting Director of Accounting and Finance Department
Mr.Anukul Laempanya

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย

นายกิตติ ธีรสรเดช

Wastewater Management Specialist

Mr.Kitti Teerasoradech

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์

Director of Fee Collection Management Department
Acting Sub Lt. Pattanapoom Angsusingha

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

นางสาวศุทธวดี ศิริยานนท์

Acting Director of Wastewater Management Department 1
Ms.Suttawadee Siriyanon

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ

Acting Director of Wastewater Management Department 2
Mr.Anupand Tiapairatkulkit

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา

Director of Internal Audit Office

Ms.Sunpangdee Lamkitcha

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ

Director of Engineering Department

Mr.Anupand Tiapairatkulkit

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

นางดวงแข ยงสุวรรณ

Director of Director General’s Office

Mrs. Duangkae Yongsuwan

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นายอนุกูล แหลมปัญญา

Acting Director of General Administration Department
Mr.Anukul Laempanya

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข

Acting Deputy Director for Technical and Planning

Mr.Pannapat Chuncharoensook

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายอธิรักษ์ บุพจันโท 

Deputy Director for Operation

Mr.Atirak Bupachanto

รองผู้อำนวยการบริหาร

นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู

Deputy Director for Administration

Ms.Woranan Jandanu

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

นางสาวศุทธวดี ศิริยานนท์

Acting Director of Wastewater Management Department 1

Ms.Suttawadee Siriyanon

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ

Acting Director of Wastewater Management Department 2

Mr.Anupand Tiapairatkulkit

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย

นายกิตติ ธีรสรเดช

Wastewater Management Specialist

Mr.Kitti Teerasoradech

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

นางดวงแข ยงสุวรรณ

Director of Director General’s Office

Mrs.Duangkae Yongsuwan

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์

Director of Fee Collection Management Department

Acting Sub Lt. Pattanapoom Angsusingha

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข

Director of Organization Development Department

Mr.Pannapat Chuncharoensook

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา

Director of Internal Audit Office

Mrs.Sunpangdee Lamkitcha

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายอนุกูล แหลมปัญญา

Acting Director of Accounting and Finance Department

Mr.Anukul Laempanya

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ

Director of Engineering Department

Mr.Anupand Tiapairatkulkit

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นายอนุกูล แหลมปัญญา

Acting Director of General Administration Department

Mr.Anukul Laempanya

คณะกรรมการบริหาร
นายพรพจน์ เพ็ญพาส​​

ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

นายธงรบ ด่านอำไพ​

กรรมการ

นายปริญญา ยมะสมิต

กรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ

กรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม
(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

นายยุทธนา สาโยชนกร

กรรมการผู้แทน
สำนักงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

กรรมการผู้แทน
การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ))

นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการผู้แทน
การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))

นายชีระ วงศบูรณะ

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

นายธงรบ ด่านอำไพ

กรรมการ

นายปริญญา ยมะสมิต

กรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ

กรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม
(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

นายยุทธนา สาโยชนกร

กรรมการผู้แทน
สำนักงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

กรรมการผู้แทน
การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ))

นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการผู้แทน
การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))

นายชีระ วงศบูรณะ

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)