ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างทำหมวกผ้าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ที่ อจน.เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำหมวกผ้าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ที่ อจน.เข้าบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ระบบเครือข่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำพร้อมหัววัดค่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำพร้อมหัววัดค่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างลอกตะกอนในระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ในพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างลอกตะกอนในระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ในพื้นที่เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียหมายเลข 3 และ 4 ที่สถานีสูบน้ำเสีย PS2 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำเสียหมายเลข 3 และ 4 ที่สถานีสูบน้ำเสีย PS2 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์เครือข่ายกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง