ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 18/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 18/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 5/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 5/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 6 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 19/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 12/2564 ลว. 26 ธ.ค. 2563

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 19/2564 เรื่อง เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 12/2564 ลว. 26 ธ.ค. 2563

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 16/2564 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 16/2564 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง หัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

จ้างบริการบุคลากร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างบริการบุคลากร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำและสถานีสูบน้ำเสีย เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง