คณะกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย
white

ประธานกรรมการ
องค์การจัดการน้ำเสีย

white

กรรมการ

white

กรรมการ

white

กรรมการ

white

กรรมการ

white

กรรมการ

white

กรรมการ

board-jindarat
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

white

กรรมการ

board-pinsak
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

white

กรรมการ

1636457472743
นายยุทธนา สาโยชนกร

กรรมการ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ

white

กรรมการผู้แทน

กรรมการผู้แทน

chira2021-1
นายชีระ วงศบูรณะ

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

นายธงรบ ด่านอำไพ

กรรมการ

นายปริญญา ยมะสมิต

กรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ

กรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม
(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

นายยุทธนา สาโยชนกร

กรรมการผู้แทน
สำนักงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

กรรมการผู้แทน
การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ))

นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการผู้แทน
การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))

นายชีระ วงศบูรณะ

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)