คณะกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย
pornpoj2021-1
นายพรพจน์ เพ็ญพาส​​

ประธานกรรมการ
องค์การจัดการน้ำเสีย

tongrop2021-1
นายธงรบ ด่านอำไพ​

กรรมการ

thanut2021-1
นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

prarinya2021-1
นายปริญญา ยมะสมิต

กรรมการ

vichai2021-1
นายวิชัย โภชนกิจ

กรรมการ

นายอัศวิน โชติพนัง

กรรมการ

S__33546333
นางวันทนี มณีศิลาสันต์

กรรมการ

board-jindarat
นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

board-chanon
นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)

board-pinsak
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

phanuwat2021-1
นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

1636457472743
นายยุทธนา สาโยชนกร

กรรมการ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ

raksud2021-1
นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

กรรมการผู้แทน
การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ))

นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการผู้แทน
การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))

chira2021-1
นายชีระ วงศบูรณะ

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

นายธงรบ ด่านอำไพ

กรรมการ

นายปริญญา ยมะสมิต

กรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ

กรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม
(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

นายยุทธนา สาโยชนกร

กรรมการผู้แทน
สำนักงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

กรรมการผู้แทน
การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ))

นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการผู้แทน
การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))

นายชีระ วงศบูรณะ

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)