คณะกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย
นายพรพจน์ เพ็ญพาส​​

ประธานกรรมการ
องค์การจัดการน้ำเสีย

นายธงรบ ด่านอำไพ​

กรรมการ

นายปริญญา ยมะสมิต

กรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ

กรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

นายยุทธนา สาโยชนกร

กรรมการ
ผู้แทนสำนักงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการ
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม
(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

กรรมการผู้แทน
การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ))

นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการผู้แทน
การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))

นายชีระ วงศบูรณะ

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

ประธานกรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย

นายธงรบ ด่านอำไพ

กรรมการ

นายปริญญา ยมะสมิต

กรรมการ

นายวิชัย โภชนกิจ

กรรมการ

นายฆนัท ครุธกูล

กรรมการ

นางจินดารัตน์ วิริยะทวีกุล

กรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลัง
(รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ)

นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย
(รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร)

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรม
(รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)

นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี

กรรมการผู้แทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)

นายยุทธนา สาโยชนกร

กรรมการผู้แทน
สำนักงบประมาณ
รองผู้อำนวยการ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

กรรมการผู้แทน
การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ))

นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการผู้แทน
การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))

นายชีระ วงศบูรณะ

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)