ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำเสียที่ PS1 (บริเวณหนองบุ) ขนาด 500 KVA 400/230V จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำเสียที่ PS1 (บริเวณหนองบุ) ขนาด 500 KVA 400/230V จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำเสียที่ PS1 (บริเวณหนองบุ) ขนาด 500 KVA 400/230V จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้าที่สถานีสูบน้ำเสียที่ PS1 (บริเวณหนองบุ) ขนาด 500 KVA 400/230V จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จ้างเหมาบริการประสานงานและอำนวยสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2566

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประสานงานและอำนวยสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2566

จ้างเหมาบริการประสานงานและอำนวยสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2566

จ้างเหมาบริการประสานงานและอำนวยสะดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2566

จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียประจำสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียประจำสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา

จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียประจำสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา

จ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงระบบการบันทึกการลงเวลาปฏิบัติงานของพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียประจำสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกระบี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองกระบี่