การประกวดภาพถ่าย “น้ำใส ใกล้บ้านคุณ”

กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุก
 1. กด Like เพจ facebook.com/องค์การจัดการน้ำเสีย
 2. กด Like & Share โพสต์นี้ (ตั้งค่าเป็นสาธารณะ)
 3. ถ่ายภาพแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งรองรับน้ำ เช่น แม่น้ำ คลองฯ ที่สื่อถึงความสะอาดการใช้ประโยชน์ต่างๆ จากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งรองรับน้ำ โดยระบุชื่อเฟสบุ๊ก สถานที่ของภาพที่ถ่าย เช่น ตำบล อำเภอ จังหวัด โดยละเอียดและโพสต์ภาพถ่ายลงในคอมเม้นท์ ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 2 ภาพ
 4. ระยะเวลาการส่งภาพร่วมกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564
 5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง facebook ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
  รางวัลการประกวดภาพถ่าย
 • รางวัลที่ 1 เงินสด 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินสด 3,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินสด 2,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย ของที่ระลึกจากองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 3 รางวัล
  ข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด
 1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล สมาร์ทโฟน หรือโดรน ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 10 ล้านพิกเซล และต้องเป็นภาพที่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน โดยส่งผลงานเข้าประกวด ดังนี้ – ส่งภาพที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 12 x 18 นิ้ว ร่วมทั้งเขียนระบุด้านหลังภาพถ่ายทุกใบ และตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดดังนี้ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร ชื่อผลงาน ชื่อสถานที่ วันเดือนปีที่ถ่ายภาพ – เซฟไฟล์ภาพลงแฟลชไดร์ในรูปแบบ .JPEG และ .TIFF ที่มีคุณสมบัติกำหนดคุณภาพที่ Maximum Quality ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI ขนาดไม่ต่ำกว่า 8 เมกะไบต์ รวมทั้งเขียนระบุด้านหลังภาพถ่ายทุกใบ และตั้งชื่อไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดดังนี้ ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร ชื่อผลงาน ชื่อสถานที่ วันเดือนปีที่ถ่ายภาพ และเจ้าของภาพจะต้องเตรียมไฟล์ภาพในรูปแบบ RAW ไฟล์ เพื่อนำส่งองค์การจัดการน้ำเสียในกรณีที่ได้รับรางวัล
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของภาพอยู่บนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
 3. สามารถปรับสีและตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคเพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้นได้ตามความเหมาะสม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่ ทั้งนี้ภาพจะยังต้องเป็นภาพถ่ายปกติ ไม่ได้ผ่านกระบวนการตัดต่อและไม่อนุญาตให้ปรับแต่งเพื่อบิดเบือนเหตุการณ์จริงในภาพหรือปรับแต่งภาพให้ผิดไปจากความเป็นจริง ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบจนกว่าการจัดกิจกรรมจะแล้วเสร็จลงโดยหากภาพใดคณะกรรมการมีข้อสงสัยคณะกรรมการจะขอเรียกดูจากไฟล์ต้นฉบับ หากผู้เข้าประกวดไม่สามารถส่งให้คณะกรรมการเพื่อตรวจสอบได้ จะถูกตัดสิทธิ์ในทุกกรณี
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวที สาธารณะ หรือการประกวดภายในมหาวิทยาลัย หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวหมายความรวมถึงภาพถ่ายที่ถ่ายในองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกัน เช่น การถ่ายภาพในครั้งเดียวกันหลายภาพการเปลี่ยนองค์ประกอบของภาพเพียงเล็กน้อย การคร็อปภาพใหม่ การเปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำ ทั้งนี้ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 5. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้าม ทำซ้ำ ดัดแปลงเลียนแบบ ภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆหรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งโดยเด็ดขาด และต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพและภาพที่มีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สามกล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งเข้าประกวดได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่องค์การจัดการน้ำเสียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 6. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดตกลงยินยอมให้ องค์การจัดการน้ำเสียมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพมาใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ผลิตซ้ำ ดัดแปลง จัดแสดง จัดพิมพ์ เผยแพร่และแจกจ่ายได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้ร่วมกับภาพถ่าย ข้อความ และภาพกราฟฟิกอื่นๆ หรือใช้เพื่อเผยแพร่บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตผ่านช่องทางสื่อใดๆ ที่เหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความตระหนักการแบ่งปันข้อมูล การรายงาน การฝึกอบรม/การให้ความรู้ การเขียนบทเรียนบรรณาธิการ หรือเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของภาพ หรืออาจไม่ระบุชื่อเจ้าของภาพถ่ายที่นำไปใช้เผยแพร่และองค์การจัดการน้ำเสียไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 7. ไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดทางองค์การจัดการน้ำเสียจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด และไฟล์ภาพดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การจัดการน้ำเสีย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
 8. ผู้ส่งภาพถ่าย เมื่อส่งภาพถ่ายเข้าประกวดแล้ว ถือเป็นการยอมรับทุกกฎกติกาข้อบังคับโดยไม่มีเงื่อนไข
 9. หากปรากฎว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎ กติกาไม่ครบถ้วน หรือไม่เข้าใจกฎกติกาเป็นอันขาด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 10. พนักงานและลูกจ้างขององค์การจัดการน้ำเสียไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้
 11. เมื่อส่งภาพเข้าร่วมประกวด ผู้สมัครต้องแนบ ใบสมัครที่กรอกข้อความและลงลายมือชื่อเรียบร้อย พร้อมแนบ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อยืนยันสัญชาติ ประเทศที่พำนักอาศัย และอาชีพของตน
 12. ผู้สมัครสามารถส่งภาพถ่ายและไฟล์ภาพได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงองค์การจัดการน้ำเสีย (กองประชาสัมพันธ์) เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-273-8544-45 โทรสาร 0-2273-8579
ซึ่งเอกสารจะต้องส่งถึงองค์การจัดการน้ำเสีย ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 16.00 น. เท่านั้น   กติกาและใบสมัครการประกวดภาพถ่าย “น้ำใส ใกล้บ้านคุณ”