องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคใต้ สาขา ทน.สงขลา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภาคใต้ สาขา ทน.สงขลา

ประกาศสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ประกาศสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

ประกาศสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสงขลา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563