องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ระบบบำบัดน้ำเสียตามแนวโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ