องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ ที่ออกแบบและก่อสร้าง โดย อจน.