องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สมัครงาน ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
สมัครงาน ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศ อจน.ที่ 31/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 29/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศองค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 47/2564 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 6 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาหาดใหญ่ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ

ประกาศ องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 44/2564 เรื่อง ประกาศผลการสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาเชียงใหม่ ระดับ 7 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 สายงานปฏิบัติการ