องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละเดือน