องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี