องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ประวัติผู้บริหาร
ประวัติผู้บริหาร

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม / รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

อายุ  48  ปี

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน

2 มีนาคม 2565                       รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

24 ธันวาคม 2564                    ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

20 ตุลาคม 2564                     รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

11 พฤษภาคม 2559                 หัวหน้ากองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม

28 มกราคม 2559                    รักษาการหัวหน้ากองมาตรฐานวิศวกรรม

รักษาการหัวหน้ากองพัฒนาและบริหารโครงการ

1 กุมภาพันธ์ 2557                   วิศวกร ระดับ 6 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม

15 กรกฎาคม 2551               พนักงานวิจัย ระดับ 5 กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ

14 กุมภาพันธ์ 2551               นายช่างเทคนิค ระดับ 5 กองจัดการน้ำเสียมหานครตอนเหนือ

5 ตุลาคม 2551                    ช่างเทคนิค ระดับ 4 กองจัดการน้ำเสียมหานครตอนเหนือ

24 กันยายน 2547                 วิศวกร ระดับ 3 ฝ่ายวิศวกรรม

28 ธันวาคม 2546                 ช่างเทคนิค ระดับ 3 กองจัดการน้ำเสียมหานครตอนเหนือ 

ประวัติการฝึกอบรม

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามคู่มือบริหารความเสี่ยง จัดโดย กบก. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง โครงการเสริมทักษะวิศวกรรุ่นเยาว์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง COWL Operation and Maintenance of Collection Systems and Pumping Stations

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการเมมเบรน จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจ

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง สัญญาสากลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)

– หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การทำ Workshop งานจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง สำหรับพื้นที่บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในปีงบประมาณ 2548 จัดโดย กบก.

– หลักสูตร เรื่อง ประกาศนียบัตร วิชาการ สร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ด้วย 3D Studio MAX

– หลักสูตร เรื่อง การอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2000

– หลักสูตร เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการครบถ้วนตามหลักสูตรการควบคุมภายใน (WMA)

– หลักสูตร เรื่อง การอบรมกาใช้โปรแกรม Microsoft Excel

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง Sustainable Water Resource Management and Sustainable Wastewater Technology

– หลักสูตรการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “Microsoft Project” บริษัท Bits (Thailand)

– หลักสูตร เรื่อง การบริหารจัดการ (JICA) โรงบำบัดน้ำเสียระบบคลองวนเวียนพร้อมแนวทางการประหยัด ต้นทุนและพลังงาน

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Internal Quality Audit (9001 : 2000) จัดโดย กบก. คณะทำงาน ISO

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบเครื่องจักรกลและระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ (บึงประดิษฐ์ – บ่อผึ่ง) จัดโดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์  เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

– หลักสูตรการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จัดโดย JICA / WMA

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การฝึกอบอบรมตามแนวทางการดำเนินการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

– หลักสูตรการประชุมสัมมา เรื่อง ประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานภารกิจด้าน สวล. ของ ทส.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง คอมพิวเตอร์ หลักสูตร MS Project 2003 จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การจัดการน้ำเสียด้านบริหารจัดการและเทคนิคการควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายระเบียบขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. กกม. คณะอนุกรรมการกฏหมายและระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสัญญาขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. และคณะอนุกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสัญญาขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. และคณะอนุกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารพัสดุภาครัฐ จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม องค์การจัดการน้ำเสีย

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง วิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

– การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคำนวณก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัดน้ำเสีย (ECAM Tool)” ครั้งที่ 2/2561

– การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

– การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

– โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง

– โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เรื่อง การสัมมนา HR for Non-HR

– การอบรมหลักสูตร “การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner”

– กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช

– การอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารสัญญา”

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)”

– การฝึกอบรมด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & IC)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

– การฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM)

– กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์กร

– การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– การฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการรับฟังลูกค้าและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค

– การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อจัดทำแนวทางมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

– การฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน” และหลักสูตร “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล”  

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) และระบบตอบกลับ โดยผู้ดูแล (Admin)”

– การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”  

– การฝึกอบรมภาพรวม Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (ปรับปรุงล่าสุด)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรม iDoxcons ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9001) (Work Flow System)”

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business Enablers ปี 2567

 

– การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม iDoxcons (ปรับปรุงล่าสุด)

 

นายอนุกูล แหลมปัญญา

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

อายุ  ปี

ประวัติการศึกษา  

 

ประวัติการทำงาน

      

ประวัติการฝึกอบรม

 

 

นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาตรี   การจัดการบริหารธุรกิจทรัพยากรบุคคล สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการทำงาน

6 กรกฎาคม 2560       ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ระดับ 8 สำนักตรวจสอบภายใน

5 มีนาคม 2557           พนักงานตรวจสอบภายใน ระดับ 7 สำนักตรวจสอบภายใน

1 มกราคม 2556         พนักงานตรวจสอบภายใน ระดับ 6 สำนักตรวจสอบภายใน        

27 ตุลาคม 2551         พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 6 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

14 ตุลาคม 2551         พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 6 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป         

10 มิถุนายน 2551       พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 6 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

26 เมษายน 2545        พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 5 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

15 กุมภาพันธ์ 2543     พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 4 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป         

2 มีนาคม 2540          พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 3 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุแต่งตั้ง)

3 ธันวาคม 2539         พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 3 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป (รายงานตัวทดลองงาน)                   

ประวัติการฝึกอบรม

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “Pladao Office สำหรับผู้ปฏิบัติงาน จัดโดย สผ. กองติดตามและประเมินผล

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง วันสตรีสากล จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามคู่มือบริหารความเสี่ยง จัดโดย กบก. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจ้างแรงงานในรัฐวิสาหกิจ จัดโดย คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

– หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม จัดโดย กบก. หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการฝึกอบรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มทักษะ สำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนของ ทส. จัดโดย สป. ทส. สนย.

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอ จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทั่งทั้งองค์กร จัดโดย กบก. ฝบท. และคณะบริหารความเสี่ยง

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน จัดโดย กบก. ฝบท. และสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียขององค์การจัดการน้ำเสีย ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาและบริษัท แมเนจเมนท์ โซบูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

– หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พิธีเปิดงานวันสตรีสากล

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารงานพัสดุ จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานวันสตรีสากล ประจำปี 2551 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง ประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานภารกิจด้าน สวล. ของ ทส.

– หลักสูตรการสัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการองค์กร เรื่องการบริการจัดการสารสนเทศ จัดโดย สคร.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การจัดการน้ำเสีย    จัดโดย กนผ. กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการสารสนเทศ

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง ทำความเข้าใจพนักงานใหม่ โดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ จัดโดยกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อจน. ณ Princeton Park Suites Hotel

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนใบพรรณนางานและการประยุกต์ใช้ Job Description จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการออกแบบและปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มการประเมินผลงาน ณ โรงแรมโนโวเทลโลตัส สุขุมวิท

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั๊น พาร์ค สวีท

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง EQ – AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง บรรยากาศพิเศษ เรื่องการวิเคราะห์การลงทุนในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Return On Investment : HR ROI) ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง เสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อจน. เรื่อง ขั้นตอนการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ภาพรวมการบริหารจัดการองค์กร และมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

– โครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

– การพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิตอล

– การวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk based audit)

– การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง องค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทบทวนระหว่างปี)

– โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในรุ่นที่ 18 เรื่อง การบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน

– แผนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนประเทศไทยและ (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย

หลักสูตร Creative Problem Solving for Auditors

– หลักสูตร Audit Manager Tools and Techniques จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

– หลักสูตร Audit Manager Tools and Techniques

– การทุจริตและการตรวจสอบด้านทุจริต

หลักสูตรการตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

– หลักสูตรการสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

– หลักสูตรความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ครั้งที่ 2 จัดโดย        สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

– โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตรการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทย       ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ปี 2562

– การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล

หลักสูตรการทุจริตและการตรวจสอบด้านทุจริต

– โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) 2562 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

– หลักสูตรการทุจริต ตรวจสอบทุจริต จัดโดย บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์วิส จำกัด

– ระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจด้านการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน 2563 จัดโดย กปภ.

– ชี้แจงผลการประเมินและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลการดำเนินงาน  รัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) และรายงานผลประเมินสถานการณ์ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่วน Core Business Enabler 2563 จัดโดย สคร.

– การใช้งานระบบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร 2563

– การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ 2563 (ทบทวนระหว่างปี) จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

– การอบรมพนักงาน อจน.ในการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จัดโดย กองพัสดุและบริการ

– โครงการอบมสัมมานา เรื่อง ทันสมัยกับกฏหมายการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1

– โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เรื่องการสัมมนา HR for Non-HR

– การทุจริตและการตรวจสอบด้านทุจริต

– กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช

– การอบรม เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทบทวนระหว่างปี)

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทบทวนระหว่างปี)

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การวิเคราะห์ตลาดการแข่งขันตามทฤษฎี The 5‘s Force Model for Competition การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร”

เสวนาหน่วยตรวจสอบภายใน จัดโดย 2563

หลักสูตรการบริหารงานบุคคลของ อจน. 2563 จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองสารสนเทศและประเมินผล

– หลักสูตรการบำบัดน้ำเสียครัวเรือน การประดิษฐ์ถังดักไขมัน 2563 จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองสารสนเทศและประเมินผล

– หลักสูตร HR for Non-HR ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดย ฝ่ายอำนวยการ/กองทรัพยากรบุคคล

– การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อจน. ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองสารสนเทศและประเมินผล

– การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา อจน. พ.ศ. 2563 – 2565 จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองนโยบายและแผน

– หลักสูตรการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองสารสนเทศ    และประเมินผล

– กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่พนักงานควรรู้ และกฎหมายภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองสารสนเทศและประเมินผล

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การบริหารงานบุคคลของ อจน.”

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การบำบัดน้ำเสียครัวเรือน    การประดิษฐ์ถังดักไขมัน”

– การฝึกอบรม เรื่อง HR for Non-HR ประจำปี พ.ศ. 2563

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 5 หัวข้อ “การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย”

– โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการสร้างองค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานเชิงรุก

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 6 หัวข้อ “กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่พนักงานควรรู้ และกฎหมายภายนอกที่เกี่ยวข้อง “

– อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ระบบ SE-AM

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบ SE-AM ขององค์การจัดการ      น้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2563

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2563 และเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลฯ ประจำปีบัญชี 2564

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร ไฟล์นำเสนอ และแนวทางในการตอบคำถามสำหรับการเยี่ยมชมเพื่อตรวจประเมิน (Site Visit) จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – การสัมมนาชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ด้านการตรวจสอบภายใน (IA)

– การฝึกอบรมด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & IC)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

– การฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM)

– กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการประเมินคุณธรรม   และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์กร

– การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– พัฒนารูปแบบของแผนการตรวจสอบภายในสมัยใหม่รายวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 2564 จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

โครงการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย 2563 – 2565 จัดโดย อจน.

– สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและการตอบแบบประเมินผลด้าน Enablers ทั้ง 8 ด้าน 2564 จัดโดย อจน.

– สัมมนาชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ไตรมาส 2 ปี 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

– หลักสูตร Cloud computing และ เทคโนโลยี Virtualization และ Introduction to Data Governance Framework and open data ปี 2564 จัดโดย อจน.

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน และปีพิเศษ” ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA)

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำรับมือความท้าทายสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

– การฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการรับฟังลูกค้าและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค

– การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อจัดทำแนวทางมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

– การฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)

หลักสูตรการตรวจสอบภายในของรัฐวิสากิจ ไตรมาส 1 ปี 2565 จัดโดย สคร.

– หลักสูตรธรรมมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ ไตรมาส 1 ปี 2565 จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

– หลักสูตร Accelerating the Pace: The Impact of Covid 19 on Digital Infrastructure ไตรมาส 2 ปี 2565 จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

– หลักสูตรหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ไตรมาส 2 ปี 2565 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตร Critical Thinking & Strategic Innovation in Unpredictable Time 2565 จัดโดย บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด

– หลักสูตร Big Data & Cloud Computing จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

– หลักสูตร How to Strengthen Privacy & Cybersecurity for a Hybrid Work Environment   จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

การสัมมนาชี้แจงผลการประเมินผบการดำเนินงาน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

– หลักสูตรการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล จัดโดย สถาบันส่งเสริม                 ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

– การใช้งานระบบ eSaraban V. 2 (การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) จัดโดย กองสารสนเทศและประเมินผล

– หลักสูตรหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จัดโดย กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ

– หลักสูตร เรื่องการจัดการนวัตกรรมขององค์กร จัดโดย กองสารสนเทศและประเมินผล

– หลักสูตร Final Call : PDPA Onboarding ไตรมาส 3 ปี 2565

– หลักสูตร “Water Saving and Water Reuse in Fukuoka City” Practice and Management Policy ไตรมาส 3 ปี 2565 จัดโดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบำบัดของเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

– กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม จัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

– หลักสูตรการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำรับมือความท้าทายสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไตรมาส 3 ปี 2565 จัดโดย DHI A/S ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

– หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) ไตรมาส 3 ปี 2565 จัดโดย สคร.

– หลักสูตรการให้คำปรึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ จัดโดย การประปาส่วนภูมิภาค

Workshop จัดทำแผนวิสาหกิจ อจน. พ.ศ. 2566 – 2570 จัดโดย กองนโยบายและแผน

– หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จัดโดย อจน.

– หลักสูตร เรื่อง การจัดการนวัตกรรมองค์กร จัดโดย อจน.

– หลักสูตรวิธีการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ ไตรมาส 4 ปี 2565 การประปาส่วนภูมิภาค

Conference: AI & IOT Summit ไตรมาส 4 ปี 2565 จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

– งานวันต่อต้านคอรัปชั่น จัดโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

– หลักสูตรการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2 ไตรมาส 4 ปี 2565 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม จัดโดย ศูนย์คุณธรรม                     (องค์กรมหาชน)

ภาพรวมงานตรวจสอบภายในและบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– การกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรภาพรวมงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรกระบวนการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ไตรมาส 1 ปี 2566     จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตร The Art of internal Audit report writing รุ่นที่ 2/65 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

– เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

– ภาพรวมงานตรวจสอบภายในและบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรการกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ไตรมาส 2 ปี 256 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตร The Art of internal Audit report writing รุ่นที่ 2/65 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

– หลักสูตรเทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนา การเงินการคลัง

– เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์      จัดโดย ป.ป.ช.

– หลักสูตร เรื่อง การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จัดโดย กองสารสนเทศและประเมินผล

– ภาพรวมงานตรวจสอบภายในและบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 ปี 256 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใน ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– การกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 3 ปี 2566  จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– กระบวนการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตร The Art of internal Audit report writing รุ่นที่ 2/65 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

– หลักสูตรเทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนา  การเงินการคลัง

– หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกัน               แห่งผลประโยชน์ จัดโดย ป.ป.ช.

เรื่องการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กองสารสนเทศและประเมินผล

– หลักสูตรการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ไตรมาส 4 ปี 2566 จัดโดย คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ภาพรวมกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ไตรมาส 4 ปี 2566 จัดโดย กองสารสนเทศและประเมินผลองค์การจัดการน้ำเสีย

– การสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ประจำปีบัญชี 2566 ของรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน” และหลักสูตร “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล”  

– การฝึกอบรมหลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม iDoxcons”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) และระบบตอบกลับโดยผู้ดูแล (Admin)”

– กิจกรรม CG Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย”

– การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”  

– โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมผ่านคำสอนและการปฏิบัติ

– การฝึกอบรมภาพรวม Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (ปรับปรุงล่าสุด)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรม iDoxcons ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9001) (Work Flow System)”

– การฝึกอบรมหลักสูตรโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ” รุ่นที่ 1

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business Enablers ปี 2567

– การฝึกอบรมหลักสูตร Consulting Engagement For Internal Auditor

 

– การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม iDoxcons (ปรับปรุงล่าสุด) ปี 2567

 

นางดวงแข ยงสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

อายุ 53 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติการทำงาน

 15 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน          ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

 1 ตุลาคม 2565                              รักษาการหัวหน้ากองประชาสัมพันธ์

 มกราคม 2559  – พฤศจิกายน 2565     หัวหน้ากองกลาง สำนักผู้อำนวยการ

 กันยายน 2559 – มิถุนายน 2560         รักษาการผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

 มกราคม 2559 – กรกฎาคม 2560        รักษาการหัวหน้ากองโครงการพิเศษ

                                                  สำนักผู้อำนวยการ

 มิถุนายน 2558 – มกราคม 2559         หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคล สายงานบริหาร

 ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2558           หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

                                                  สายงานวิชาการและแผน

มิถุนายน 2556 – ตุลาคม 2556            พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองบริหารความเสี่ยง และ
 ควบคุมภายใน สายงานวิชาการและแผน

ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2556            พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 กองประชาสัมพันธ์ สายงานบริหาร

พฤษภาคม 2554 – กันยายน 2556        พนักงานบริหารทั่วไป 6 กองกลาง  สำนักผู้อำนวยการ

กรกฎาคม 2551พฤษภาคม 2554      พนักงานบริหารทั่วไป 6 กองจัดซื้อและบริการ สายงานบริหาร

พฤศจิกายน 2546 – กรกฎาคม 2551    พนักงานบริหารทั่วไป 3 – 5 กองทรัพยากรบุคคล สายงานบริหาร

สิงหาคม 2546 – พฤศจิกายน 2546       พนักงานงบประมาณ 3 – 5 กองงบประมาณ

                                                  ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

กันยายน 2540 – กรกฎาคม 2546        พนักงานบริหารทั่วไป 3 – 5 สำนักผู้อำนวยการ

 

ประวัติการฝึกอบรม

1. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2565                              

2. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ศาลปกครอง) ปี 2562                          

3. หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 9

    มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ศาลปกครอง) ปี 2561 ระยะเวลา 9 เดือน

4. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2559          

5. ศึกษาดูงานด้านการจัดการน้ำเสีย โครงการ GIZ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ปี 2559                 

6. หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2559 สำนักงาน ป.ป.ช

7. อบรมเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต ป.ป.ท. ปี 2558         

8. หลักสูตรเทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รุ่นที่ 7 ปี 2558                 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                                          

9. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ 

    อนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ปี 2557                                                             

10. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2556                                

 

11. หลักสูตรการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ปี 2541

 

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม / รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

อายุ  48  ปี

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน

2 มีนาคม 2565                       รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

24 ธันวาคม 2564                    ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

20 ตุลาคม 2564                     รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

11 พฤษภาคม 2559                 หัวหน้ากองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม

28 มกราคม 2559                    รักษาการหัวหน้ากองมาตรฐานวิศวกรรม

รักษาการหัวหน้ากองพัฒนาและบริหารโครงการ

1 กุมภาพันธ์ 2557                   วิศวกร ระดับ 6 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม

15 กรกฎาคม 2551               พนักงานวิจัย ระดับ 5 กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ

14 กุมภาพันธ์ 2551               นายช่างเทคนิค ระดับ 5 กองจัดการน้ำเสียมหานครตอนเหนือ

5 ตุลาคม 2551                    ช่างเทคนิค ระดับ 4 กองจัดการน้ำเสียมหานครตอนเหนือ

24 กันยายน 2547                 วิศวกร ระดับ 3 ฝ่ายวิศวกรรม

28 ธันวาคม 2546                 ช่างเทคนิค ระดับ 3 กองจัดการน้ำเสียมหานครตอนเหนือ 

ประวัติการฝึกอบรม

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามคู่มือบริหารความเสี่ยง จัดโดย กบก. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง โครงการเสริมทักษะวิศวกรรุ่นเยาว์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง COWL Operation and Maintenance of Collection Systems and Pumping Stations

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการเมมเบรน จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจ

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง สัญญาสากลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)

– หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การทำ Workshop งานจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง สำหรับพื้นที่บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในปีงบประมาณ 2548 จัดโดย กบก.

– หลักสูตร เรื่อง ประกาศนียบัตร วิชาการ สร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ด้วย 3D Studio MAX

– หลักสูตร เรื่อง การอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2000

– หลักสูตร เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการครบถ้วนตามหลักสูตรการควบคุมภายใน (WMA)

– หลักสูตร เรื่อง การอบรมกาใช้โปรแกรม Microsoft Excel

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง Sustainable Water Resource Management and Sustainable Wastewater Technology

– หลักสูตรการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “Microsoft Project” บริษัท Bits (Thailand)

– หลักสูตร เรื่อง การบริหารจัดการ (JICA) โรงบำบัดน้ำเสียระบบคลองวนเวียนพร้อมแนวทางการประหยัด ต้นทุนและพลังงาน

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Internal Quality Audit (9001 : 2000) จัดโดย กบก. คณะทำงาน ISO

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบเครื่องจักรกลและระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ (บึงประดิษฐ์ – บ่อผึ่ง) จัดโดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์  เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

– หลักสูตรการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จัดโดย JICA / WMA

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การฝึกอบอบรมตามแนวทางการดำเนินการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

– หลักสูตรการประชุมสัมมา เรื่อง ประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานภารกิจด้าน สวล. ของ ทส.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง คอมพิวเตอร์ หลักสูตร MS Project 2003 จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การจัดการน้ำเสียด้านบริหารจัดการและเทคนิคการควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายระเบียบขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. กกม. คณะอนุกรรมการกฏหมายและระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสัญญาขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. และคณะอนุกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสัญญาขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. และคณะอนุกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารพัสดุภาครัฐ จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม องค์การจัดการน้ำเสีย

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง วิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

– การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคำนวณก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัดน้ำเสีย (ECAM Tool)” ครั้งที่ 2/2561

– การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

– การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

– โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง

– โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เรื่อง การสัมมนา HR for Non-HR

– การอบรมหลักสูตร “การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner”

– กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช

– การอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารสัญญา”

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)”

– การฝึกอบรมด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & IC)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

– การฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM)

– กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์กร

– การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– การฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการรับฟังลูกค้าและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค

– การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อจัดทำแนวทางมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

– การฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน” และหลักสูตร “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล”  

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) และระบบตอบกลับ โดยผู้ดูแล (Admin)”

– การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”  

– การฝึกอบรมภาพรวม Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (ปรับปรุงล่าสุด)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรม iDoxcons ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9001) (Work Flow System)”

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business Enablers ปี 2567

 

– การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม iDoxcons (ปรับปรุงล่าสุด)

 

นางสาวศุทธวดี ศิริยานนท์

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

อายุ 

ประวัติการศึกษา  

 

ประวัติการทำงาน  

 

ประวัติการฝึกอบรม

 

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

อายุ 54 ปี  

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาโท   นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน  

3 ตุลาคม 2565              รักษาการแทนหัวหน้ากองการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

1 ตุลาคม 2565              ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

7 มิถุนายน 2560            รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย

1 มิถุนายน 2560            ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ ระดับ 8

9 มิถุนายน 2557            หัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7 สำนักผู้อำนวยการ

ประวัติการฝึกอบรม

– หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 15  แห่งสภาทนายความ

– หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ กศป. รับรองรุ่นที่ โดยสำนักงานศาลปกครองและมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

– หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

– หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ โดยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 สถาบันพระปิ่นเกล้า

– หลักสูตรโครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 18 โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

– กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ยุค Thailand 4.0 โดยสมาคมผู้ตรวจสอภายในภาครัฐ

– การพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในที่ทำงานระดับบริหาร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย ในการทำงาน (ประเทศไทย)

– หลักสูตรกิจกรรมสังคมและกิจกรรมพิเศษ CSR การเขียนบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2561

– การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานองค์การจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงานวิชาการและแผน พ.ศ. 2561

– หลักสูตรกิจกรรมสังคมและกิจกรรมพิเศษ CSR การเขียนบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์

– การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานองค์การจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

– การฝึกอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง

– โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เรื่องการสัมมนา HR for Non-HR

– กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

– การอบรม เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี)

– การฝึกอบรม เรื่อง HR for Non-HR ประจำปี พ.ศ. 2563

– การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560″

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบ SE-AM ขององค์การจัดการ      น้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2563

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2563 และเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลฯ ประจำปีบัญชี 2564

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร ไฟล์นำเสนอ และแนวทางในการตอบคำถามสำหรับการเยี่ยมชมเพื่อตรวจประเมิน (Site Visit) จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

– โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การดำเนินงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)” ประจำปีบัญชี 2564

– การสัมมนาชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร (CG)

– การฝึกอบรมด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & IC)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

– กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์กร

– การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน และปีพิเศษ” ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG)

– การฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการรับฟังลูกค้าและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค

– การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อจัดทำแนวทางมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

– การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน” และหลักสูตร “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล”  

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) และระบบตอบกลับ โดยผู้ดูแล (Admin)”

– กิจกรรม CG Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย”

– การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้านครหลวง “ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม”

– การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”  

– การฝึกอบรมภาพรวม Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (ปรับปรุงล่าสุด)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรม iDoxcons ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9001) (Work Flow System)”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business Enablers ปี 2567

 

– การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม iDoxcons (ปรับปรุงล่าสุด)

นายกิตติ ธีรสรเดช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย

อายุ 60 ปี  

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

28 กุมภาพันธ์ 2565               ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย

5 กรกฎาคม 2562                 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 สายงานปฏิบัติการ

2 ธันวาคม 2559                   ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

18 กุมภาพันธ์ 2559               ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ

3 กรกฎาคม 2556                 หัวหน้ากองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร

28 ธันวาคม 2555                  ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาลำปาง

1 สิงหาคม 2546                   วิศวกร ระดับ 7 ฝ่ายวิศวกรรม

4 มิถุนายน 2545                   หัวหน้ากองพัฒนาและวางแผนโครงการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการ

1 ตุลาคม 2540                     วิศวกร ระดับ 6 ฝ่ายวิศวกรรม                    

ประวัติการฝึกอบรม

– ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ภายใต้โครงการ Capacity Development of Wastewater Management Authority ณ ประเทศเดนมาร์ก โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลเดนมาร์ก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Symposium on Water Resources Management and Green Productivity     ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยการสนับสนุนจาก Asian Productivity Organization (APO)

การฝึกอบรมหลักสูตร “Participatory Organizational Change Management in Thailand” จัดโดย Danida Fellowship Center (DFC) ที่จังหวัดเพชรบุรี และกาญจนบุรี

– ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Green Productivity and Solid Waste Management ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการสนับสนุนจาก Asian Productivity Organization (APO)

– ศึกษาดูงานและฝึกอบรมโครงการ Sharing International Experience and Best Practices on Wastewater Management นครซีแอทเติล เมืองคิงเคาน์ตี้ (King County) มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)

– ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Decentralized Domestic Wastewater Treatment” ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยการสนับสนุนจาก Institute for Global Environmental Strategies (IGES)

– ศึกษาดูงานและฝึกอบรมโครงการ 12th International Specialized Course on Environmental Technology (ISCET) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยการสนับสนุน จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

– ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมโครงการ Water and Wastewater Companies for Climate Mitigation (WaCCliM) ณ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน โดยการสนับสนุน จากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ The International Water Association (IWA)

– ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Policy Makers on Decentralized Wastewater Treatment and Management ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยความร่วมมือระหว่าง JICA กระทรวงการต่างประเทศ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

–  ศึกษาดูงานและฝึกอบรมโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology in Collaboration with Public and Private Sectors Sectors in Thailand ณ เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจาก Saitama Prefectural Government Bureau of Public Sewerageworks และ Japan Sewage Works Association (JSWA)

– ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 (4ส8) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

– ศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 6(มหานคร) จัดโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันในสังกัดกรุงเทพมหานคร

– ศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 8(มหานคร) จัดโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันในสังกัดกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่องหลักสูตรการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ จัดโดยสำนักฝึกอบรม    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดโดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ประชุมเชิงปฏิบัตรการและร่วมเวทีสัมมนา โครงการ Wonder of Wastewater Technology (WOW to JAPAN) Project ณ จังหวัดขอนแก่น

– ประชุมสัมนา เรื่อง Sustainable Water Resource Management and Sustainable Wastewater Technology ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 

ทำหน้าที่เป็นวิทยากร บรรยาย เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านมลพิษทางน้ำ การบริหารจัดการน้ำเสีย แนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ

นายอนุกูล แหลมปัญญา

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 54 ปี  

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร / รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

อายุ 54 ปี  

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

1 ตุลาคม 2566                    ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

1 มีนาคม 2565                    ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

7 มิถุนายน 2560                  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองประสานงานกลาง 2

1 มิถุนายน 2560                  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

19 กันยายน 2559                หัวหน้ากองประสานงาน 2 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา

1 เมษายน 2559                   หัวหน้ากองประสานงาน 2 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

21 มกราคม 2559                 หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ

1 กรกฎาคม 2558                หัวหน้ากองจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

5 มกราคม 2558                  ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง

ช่วยปฏิบัติงานกองประสานงานกลาง ฝ่ายจัดการน้ำเสียภูมิภาค

31 พฤษภาคม 2554              หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ

12 พฤษภาคม 2554              หัวหน้ากองโครงการพิเศษ สำนักผู้อำนวยการ

7 กรกฎาคม 2551                 สถาปนิก ระดับ 7 ฝ่ายวิศวกรรม

25 มีนาคม 2547                  สถาปนิก ระดับ 6 ฝ่ายวิศวกรรม

6 กรกฎาคม 2543                 ช่างเทคนิค ระดับ 5 ฝ่ายวิศวกรรม

6 กรกฎาคม 2543                 ช่างเทคนิค ระดับ 5 ฝ่ายวิศวกรรม

6 กรกฎาคม 2541                 ช่างเทคนิค ระดับ 4 ฝ่ายวิศวกรรม

ประวัติการฝึกอบรม(ในประเทศ)

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามคู่มือบริหารความเสี่ยง จัดโดย กบก. และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อกำหนดโครงการ TOR จัดโดย สำนักงานส่งเสริมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ จัดโดย กบก. ฝบท.

หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง เปิดตัว Benhey Software Product จัดโดย Digital Technology Solution Co.Ltd.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอ จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การทำ Workshop งานจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง สำหรับพื้นที่บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ในปีงบประมาณ 2548 จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Microsoft Project” บริษัท Bits (Thailand)

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การรักษาความปลอดภัย จัดโดย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Internal Quality Audit (9001 : 2000) จัดโดย กบก. คณะทำงาน ISO

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบเครื่องจักรกลและระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ (บึงประดิษฐ์ – บ่อผึ่ง) จัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง ทบทวนการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง ประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานภารกิจด้าน สวล. ของ ทส.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง คอมพิวเตอร์ หลักสูตร MS Project 2003 จัดโดย กบก.ฝบท.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. กกม. คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสัญญาขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. และคณะอนุกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อจน. ณ Princeton Park Suites Hotel

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารพัสดุภาครัฐ จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเสียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย ฝวศ.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2552 จัดโดย กบก. และคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อจน.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ Princeton Park Suites Hotel

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาทเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม   สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

– การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานองค์การจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

– โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง

– กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช

– การอบรม เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี)

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบ SE-AM ขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2563

– โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย” ประจำปีบัญชี 2564

– โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการลูกค้า (การมุ่งเน้นลูกค้า) ขององค์การจัดการน้ำเสีย” ประจำปีบัญชี 2564

– กิจกรรมการรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การฝึกอบรมด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & IC)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

– การฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM)

– กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์กร

– การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน   และปีพิเศษ” ด้านการรวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning: SP)

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน   และปีพิเศษ” ด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control: RM&IC)

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน   และปีพิเศษ” ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT)

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน และปีพิเศษ” ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM & IM)

– การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อจัดทำแนวทางมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน- การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน” และหลักสูตร “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล”  

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) และระบบตอบกลับโดยผู้ดูแล (Admin)”

– การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้านครหลวง “ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม”

– การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”  

– การฝึกอบรมภาพรวม Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (ปรับปรุงล่าสุด)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรม iDoxcons ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9001) (Work Flow System)”

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business Enablers ปี 2567

– การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม iDoxcons (ปรับปรุงล่าสุด)

ประวัติการฝึกอบรม(ในต่างประเทศ)

– หลักสูตร Sewage Works Engineering and Stormwater Drainage Technology จัดโดย Sewerage Business Management Center (SBMC) และ Environment and Sewerage Bureau, Osaka City ในนามขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) ภายใต้โครงการ The Improvement of Sewage Treatment Plant Management in Thailand (IST Project) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 10 ธันวาคม 2548 ณ ประเทศญี่ปุ่น

– หลักสูตร พัฒนาทักษะด้านการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้โครงการ  Technical Assistance of Sewage Technology in Collaboration with Public and Private Sectors in Thailand โดยความร่วมมือระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย กับ Saitama Prefectural Government (SAITAMA) ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น