ข้อมูลสถิติจำนวนผู้รับบริการช่องทาง E – Service ไม่มีจำนวนผู้รับบริการ

 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ (walk-in) (สำนักงานสาขา) ประจำปีงบประมาณ 2566