พระราชกฤษฎีกา และกฎระเบียบ

พระราชกฤษฎีกาองค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสีย (Wastewater Management Authority: WMA) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จังตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๘ ด้วยเล็งเห็นว่า ปัญหาน้ำเสีย ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้ทวีความรุนแรงและมีความเสื่อมโทรมมากขึ้น ประกอบกับการแก้ไขปัญหาต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในการจัดการน้ำเสียอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ขาดการบูรณาการ การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและไม่มีความเป็นเอกภาพ ดังนั้น การจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรดำเนินการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับการบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพเชิงพาณิชย์

กฏบัตรคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2564

กฏบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

กฏบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พ.ศ.2564

กฏบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564

กฏบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ พ.ศ.2564

กฏบัตรคณะอนุกรรมการกำกับการปฏิบัติงานตามกฏหมายและระเบียบ พ.ศ.2564

กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2562

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พ.ศ. 2561

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 2561

กฏบัตรสำนักตรวจสอบภายใน (ฉบับทบทวน) พ.ศ.2561

กฏบัตรคณะอนุกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

กฏบัตรสำนักตรวจสอบภายใน (ฉบับทบทวน) พ.ศ.2560

กฏบัตรคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน (ฉบับทบทวน) พ.ศ.2559

กฎบัตรคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน-ผอ.อจน.

กฎบัตรคณะอนุกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์

กฎบัตรคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล

กฎบัตรคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรคณะอนุกรรมการกฎหมาย

กฎบัตรคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์กร

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองศรีราชา เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระบี่ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม (ฉบับแก้ไข 2562)

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เรื่องการควบคุมและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2561

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านเพ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสีย พ.ศ. 2560

เทศบัญญัตินครแม่สอด เรื่องการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. 2557 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560)

เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่องการควบคุมและการให้บริการบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2558

เทศบัญญัติเทศบาลนครอุดรธานี เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2557

เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. 2557

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเสร่ เรื่อง การจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย ค่าบริการน้ำทิ้ง และค่าใบอนุญาตให้ต่อท่อเชื่อม พ.ศ. 2554