นายชีระ วงศบูรณะ

ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

อายุ 55 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท    Master of Engineering , Environmental Engineering and Management

                 (Water and Wastewater Engineering) Asian Institute of Technology (AIT)

ปริญญาโท    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล        

                 มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

                 วิทยาเขตเทเวศร์

ประวัติการทำงาน

15 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน    ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

1 ตุลาคม 2559                    รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

                                       รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย

18 กรกฎาคม 2556               รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

22 พฤษภาคม 2556              รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

ประวัติการฝึกอบรม

 หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

– หลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 6 สำนักงบประมาณ

– หลักสูตร ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) รุ่นที่ ๒๘

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

– หลักสูตร Leadership Succession Program ,LSP รุ่นที่ 3 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

– หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 13 สถาบันพระปกเกล้า

– การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย

Development of greenhouse gas reduction in domestic wastewater and on climate finance readiness (CLiFiT), GIZ, ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน