นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร / รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

อายุ 54 ปี  

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี   สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

1 ตุลาคม 2566                    ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

1 มีนาคม 2565                    ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

7 มิถุนายน 2560                  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองประสานงานกลาง 2

1 มิถุนายน 2560                  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

19 กันยายน 2559                หัวหน้ากองประสานงาน 2 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา

1 เมษายน 2559                   หัวหน้ากองประสานงาน 2 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

21 มกราคม 2559                 หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ

1 กรกฎาคม 2558                หัวหน้ากองจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

5 มกราคม 2558                  ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาปากช่อง

ช่วยปฏิบัติงานกองประสานงานกลาง ฝ่ายจัดการน้ำเสียภูมิภาค

31 พฤษภาคม 2554              หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ

12 พฤษภาคม 2554              หัวหน้ากองโครงการพิเศษ สำนักผู้อำนวยการ

7 กรกฎาคม 2551                 สถาปนิก ระดับ 7 ฝ่ายวิศวกรรม

25 มีนาคม 2547                  สถาปนิก ระดับ 6 ฝ่ายวิศวกรรม

6 กรกฎาคม 2543                 ช่างเทคนิค ระดับ 5 ฝ่ายวิศวกรรม

6 กรกฎาคม 2543                 ช่างเทคนิค ระดับ 5 ฝ่ายวิศวกรรม

6 กรกฎาคม 2541                 ช่างเทคนิค ระดับ 4 ฝ่ายวิศวกรรม

ประวัติการฝึกอบรม(ในประเทศ)

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามคู่มือบริหารความเสี่ยง จัดโดย กบก. และคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อกำหนดโครงการ TOR จัดโดย สำนักงานส่งเสริมศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ จัดโดย กบก. ฝบท.

หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง เปิดตัว Benhey Software Product จัดโดย Digital Technology Solution Co.Ltd.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอ จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การทำ Workshop งานจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง สำหรับพื้นที่บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ในปีงบประมาณ 2548 จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Microsoft Project” บริษัท Bits (Thailand)

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การรักษาความปลอดภัย จัดโดย สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Internal Quality Audit (9001 : 2000) จัดโดย กบก. คณะทำงาน ISO

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบเครื่องจักรกลและระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ (บึงประดิษฐ์ – บ่อผึ่ง) จัดโดยบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง ทบทวนการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง ประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานภารกิจด้าน สวล. ของ ทส.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง คอมพิวเตอร์ หลักสูตร MS Project 2003 จัดโดย กบก.ฝบท.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. กกม. คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสัญญาขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. และคณะอนุกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อจน. ณ Princeton Park Suites Hotel

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารพัสดุภาครัฐ จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารจัดการน้ำเสียสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดย ฝวศ.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2552 จัดโดย กบก. และคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง อจน.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ Princeton Park Suites Hotel

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การเรียนรู้ตามรอยพระยุคคลบาทเสริมสร้างวินัยคุณธรรมและจริยธรรม   สู่การปฏิบัติ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

– การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานองค์การจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

– โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง

– กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช

– การอบรม เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี)

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบ SE-AM ขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2563

– โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย” ประจำปีบัญชี 2564

– โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการลูกค้า (การมุ่งเน้นลูกค้า) ขององค์การจัดการน้ำเสีย” ประจำปีบัญชี 2564

– กิจกรรมการรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การฝึกอบรมด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & IC)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

– การฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM)

– กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์กร

– การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน   และปีพิเศษ” ด้านการรวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning: SP)

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน   และปีพิเศษ” ด้านการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control: RM&IC)

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน   และปีพิเศษ” ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology: DT)

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน และปีพิเศษ” ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM & IM)

– การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อจัดทำแนวทางมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน- การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน” และหลักสูตร “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล”  

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) และระบบตอบกลับโดยผู้ดูแล (Admin)”

– การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้านครหลวง “ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม”

– การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”  

– การฝึกอบรมภาพรวม Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (ปรับปรุงล่าสุด)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรม iDoxcons ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9001) (Work Flow System)”

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business Enablers ปี 2567

– การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม iDoxcons (ปรับปรุงล่าสุด)

ประวัติการฝึกอบรม(ในต่างประเทศ)

– หลักสูตร Sewage Works Engineering and Stormwater Drainage Technology จัดโดย Sewerage Business Management Center (SBMC) และ Environment and Sewerage Bureau, Osaka City ในนามขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) ภายใต้โครงการ The Improvement of Sewage Treatment Plant Management in Thailand (IST Project) ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 10 ธันวาคม 2548 ณ ประเทศญี่ปุ่น

– หลักสูตร พัฒนาทักษะด้านการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ภายใต้โครงการ  Technical Assistance of Sewage Technology in Collaboration with Public and Private Sectors in Thailand โดยความร่วมมือระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย กับ Saitama Prefectural Government (SAITAMA) ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม ถึง 5 สิงหาคม 2560 ณ ประเทศญี่ปุ่น