นายอธิรักษ์ บุพจันโท

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

อายุ 59 ปี

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการสาธารณะ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2555

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรอุตสาหการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

     วิทยาเขตเทเวศร์ พ.ศ. 2538

ประวัติการทำงาน

3 ตุลาคม 2565           รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

1 ตุลาคม 2565           รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

28 กุมภาพันธ์ 2565     ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

20 ตุลาคม 2564         ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

6 ตุลาคม 2564           ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

5 กรกฎาคม 2562       ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

9 กุมภาพันธ์ 2559       ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

9 กุมภาพันธ์ 2559       ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

10 เมษายน 2558        ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสียภูมิภาค

1 กันยายน 2557         หัวหน้ากองประสานงานกลาง

11 มิถุนายน 2551       หัวหน้ากองน้ำทิ้งชุมชน

4 กุมภาพันธ์ 2551       รักษาการหัวหน้ากองน้ำทิ้งชุมชน

1 สิงหาคม 2548         รักษาการหัวหน้ากองจัดการน้ำเสียมหานครตอนเหนือ

ประวัติการฝึกอบรม

การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานองค์การจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ              

– การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

– โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง

Experience on Wastewater Operation in U.S.A

– โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เรื่อง การสัมมนา HR for Non-HR

– การอบรมหลักสูตร “การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner”                 

– กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

การอบรม เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย          

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี)

การฝึกอบรม เรื่อง HR for Non-HR ประจำปี พ.ศ. 2563

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบ SE-AM ขององค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2563

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2563 และเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลฯ ประจำปีบัญชี 2564

การอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การจัดการน้ำเสีย” ประจำปีบัญชี 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้และนวัตกรรม” “การบริหารทุนมนุษย์ ขององค์การจัดการน้ำเสีย” ประจำปีบัญชี 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการความรู้และนวัตกรรมและด้านการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การจัดการน้ำเสีย” ประจำปีบัญชี 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า” ประจำปีบัญชี 2564

การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารสัญญา”

กิจกรรมการรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ขององค์การจัดการน้ำเสีย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)”

การฝึกอบรมด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP)

การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & IC)

การฝึกอบรมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

การฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM)     

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย

การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์กร

การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการรับฟังลูกค้าและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อจัดทำแนวทางมุ่งสู่   ความเป็นกลางทางคาร์บอน

การฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)     

การสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ประจำปีบัญชี 2566 ของรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การฝึกอบรมหลักสูตร “การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน” และหลักสูตร “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล”  

การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons”

การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) และระบบตอบกลับโดย ผู้ดูแล (Admin)”

การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”  

การฝึกอบรมภาพรวม Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (ปรับปรุงล่าสุด)

หลักสูตร การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 15” สถาบันพระปกเกล้า

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรม iDoxcons ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9001) (Work Flow System)”

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business Enablers ปี 2567

 

– การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม iDoxcons (ปรับปรุงล่าสุด) ปี 2567