นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู

รองผู้อำนวยการบริหาร

อายุ 52 ปี

ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2562

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2537

ประวัติการทำงาน

3 ตุลาคม 2565          รองผู้อำนวยการบริหาร รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

1 ตุลาคม 2565          รองผู้อำนวยการบริหาร

24 มกราคม 2562       ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รักษาการหัวหน้ากองงบประมาณ

รักษาการหัวหน้ากองการเงิน

24 มกราคม 2562       ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการหัวหน้ากองงบประมาณ

22 มกราคม 2562       ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

1 เมษายน 2559         หัวหน้ากองงบประมาณ รักษาการหัวหน้ากองการเงิน

12 มิถุนายน 2555       หัวหน้ากองงบประมาณ              

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ. 2561 หัวข้อเรื่อง

เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ

– หลักสูตร ส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณ

– การบรรยายกระบวนการทำงานของการประปาส่วนภูมภาค (กปภ.)

– โครงการอบมสัมมนา เรื่อง ทันสมัยกับกฏหมายการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1

– โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวง

– โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เรื่องการสัมมนา HR for Non-HR

– การอบรม เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทบทวนระหว่างปี)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทบทวนระหว่างปี)

การฝึกอบรม เรื่อง HR for Non-HR ประจำปี พ.ศ. 2563

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2563 และเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลฯ ประจำปีบัญชี 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจัดการน้ำเสีย” ประจำปีบัญชี 2564

การศึกษาอบรมโครงการหลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 8

การฝึกอบรมด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP)

การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & IC)

การฝึกอบรมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

การฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM)

กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย

การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์กร

การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการรับฟังลูกค้าและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค

การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อจัดทำแนวทางมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ๒๕๖๒ (PDPA)

การสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ประจำปีบัญชี 2566 ของรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์       

การฝึกอบรมหลักสูตร“การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน” และหลักสูตร “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล” การฝึกอบรมหลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (DT)

การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) และระบบตอบกลับโดยผู้ดูแล (Admin)”

การฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO#9)

การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”  

การฝึกอบรมภาพรวม Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์              

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (ปรับปรุงล่าสุด)