นายอนุกูล แหลมปัญญา

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

อายุ 54 ปี