นายกิตติ ธีรสรเดช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย

อายุ 60 ปี  

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

28 กุมภาพันธ์ 2565               ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย

5 กรกฎาคม 2562                 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 สายงานปฏิบัติการ

2 ธันวาคม 2559                   ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

18 กุมภาพันธ์ 2559               ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ

3 กรกฎาคม 2556                 หัวหน้ากองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร

28 ธันวาคม 2555                  ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาลำปาง

1 สิงหาคม 2546                   วิศวกร ระดับ 7 ฝ่ายวิศวกรรม

4 มิถุนายน 2545                   หัวหน้ากองพัฒนาและวางแผนโครงการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการ

1 ตุลาคม 2540                     วิศวกร ระดับ 6 ฝ่ายวิศวกรรม                    

ประวัติการฝึกอบรม

– ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ภายใต้โครงการ Capacity Development of Wastewater Management Authority ณ ประเทศเดนมาร์ก โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลเดนมาร์ก

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Symposium on Water Resources Management and Green Productivity     ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยการสนับสนุนจาก Asian Productivity Organization (APO)

การฝึกอบรมหลักสูตร “Participatory Organizational Change Management in Thailand” จัดโดย Danida Fellowship Center (DFC) ที่จังหวัดเพชรบุรี และกาญจนบุรี

– ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Green Productivity and Solid Waste Management ณ ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการสนับสนุนจาก Asian Productivity Organization (APO)

– ศึกษาดูงานและฝึกอบรมโครงการ Sharing International Experience and Best Practices on Wastewater Management นครซีแอทเติล เมืองคิงเคาน์ตี้ (King County) มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสนับสนุนจากองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID)

– ประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Decentralized Domestic Wastewater Treatment” ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยการสนับสนุนจาก Institute for Global Environmental Strategies (IGES)

– ศึกษาดูงานและฝึกอบรมโครงการ 12th International Specialized Course on Environmental Technology (ISCET) ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยการสนับสนุน จากกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

– ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมโครงการ Water and Wastewater Companies for Climate Mitigation (WaCCliM) ณ ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน โดยการสนับสนุน จากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ The International Water Association (IWA)

– ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop for Policy Makers on Decentralized Wastewater Treatment and Management ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยความร่วมมือระหว่าง JICA กระทรวงการต่างประเทศ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

–  ศึกษาดูงานและฝึกอบรมโครงการ Technical Assistance of Sewage Technology in Collaboration with Public and Private Sectors Sectors in Thailand ณ เมืองไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น โดยการสนับสนุนจาก Saitama Prefectural Government Bureau of Public Sewerageworks และ Japan Sewage Works Association (JSWA)

– ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 (4ส8) จัดโดยสถาบันพระปกเกล้า

– ศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 6(มหานคร) จัดโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันในสังกัดกรุงเทพมหานคร

– ศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง รุ่นที่ 8(มหานคร) จัดโดย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช สถาบันในสังกัดกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่องหลักสูตรการวางแผนและการวิเคราะห์โครงการ จัดโดยสำนักฝึกอบรม    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) จัดโดยสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

– ประชุมเชิงปฏิบัตรการและร่วมเวทีสัมมนา โครงการ Wonder of Wastewater Technology (WOW to JAPAN) Project ณ จังหวัดขอนแก่น

– ประชุมสัมนา เรื่อง Sustainable Water Resource Management and Sustainable Wastewater Technology ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

 

ทำหน้าที่เป็นวิทยากร บรรยาย เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านมลพิษทางน้ำ การบริหารจัดการน้ำเสีย แนวทางการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างๆ