ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

อายุ 54 ปี  

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาโท   นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก

ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน  

3 ตุลาคม 2565              รักษาการแทนหัวหน้ากองการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

1 ตุลาคม 2565              ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

7 มิถุนายน 2560            รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย

1 มิถุนายน 2560            ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ ระดับ 8

9 มิถุนายน 2557            หัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7 สำนักผู้อำนวยการ

ประวัติการฝึกอบรม

– หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 15  แห่งสภาทนายความ

– หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ กศป. รับรองรุ่นที่ โดยสำนักงานศาลปกครองและมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง

– หลักสูตรการร่างกฎหมาย การให้ความเห็นทางกฎหมาย และการดำเนินคดีปกครอง ให้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

– หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้นำในตนเองให้เป็นที่ยอมรับ โดยมูลนิธิสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 สถาบันพระปิ่นเกล้า

– หลักสูตรโครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล รุ่นที่ 18 โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงาน โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

– กลยุทธ์สร้างความโปร่งใสและภาพลักษณ์ใหม่ยุค Thailand 4.0 โดยสมาคมผู้ตรวจสอภายในภาครัฐ

– การพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

– เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในที่ทำงานระดับบริหาร สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัย ในการทำงาน (ประเทศไทย)

– หลักสูตรกิจกรรมสังคมและกิจกรรมพิเศษ CSR การเขียนบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2561

– การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานองค์การจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สายงานวิชาการและแผน พ.ศ. 2561

– หลักสูตรกิจกรรมสังคมและกิจกรรมพิเศษ CSR การเขียนบทความเพื่อการประชาสัมพันธ์

– การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการงานองค์การจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

– การฝึกอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง

– โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เรื่องการสัมมนา HR for Non-HR

– กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.

– การอบรม เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ทบทวนระหว่างปี)

– การฝึกอบรม เรื่อง HR for Non-HR ประจำปี พ.ศ. 2563

– การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง   และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560″

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบ SE-AM ขององค์การจัดการ      น้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2563

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2563 และเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลฯ ประจำปีบัญชี 2564

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร ไฟล์นำเสนอ และแนวทางในการตอบคำถามสำหรับการเยี่ยมชมเพื่อตรวจประเมิน (Site Visit) จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

– โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การดำเนินงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)” ประจำปีบัญชี 2564

– การสัมมนาชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ด้านการกำกับดูแลที่ดี และการนำองค์กร (CG)

– การฝึกอบรมด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & IC)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

– กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์กร

– การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน และปีพิเศษ” ด้านการกำกับดูแลที่ดีและการนำองค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG)

– การฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการรับฟังลูกค้าและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค

– การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อจัดทำแนวทางมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

– การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน” และหลักสูตร “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล”  

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) และระบบตอบกลับ โดยผู้ดูแล (Admin)”

– กิจกรรม CG Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย”

– การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการไฟฟ้านครหลวง “ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า และด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม”

– การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”  

– การฝึกอบรมภาพรวม Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (ปรับปรุงล่าสุด)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรม iDoxcons ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9001) (Work Flow System)”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business Enablers ปี 2567

 

– การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม iDoxcons (ปรับปรุงล่าสุด)