นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม / รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

อายุ  48  ปี

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน

2 มีนาคม 2565                       รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

24 ธันวาคม 2564                    ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

20 ตุลาคม 2564                     รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

11 พฤษภาคม 2559                 หัวหน้ากองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม

28 มกราคม 2559                    รักษาการหัวหน้ากองมาตรฐานวิศวกรรม

รักษาการหัวหน้ากองพัฒนาและบริหารโครงการ

1 กุมภาพันธ์ 2557                   วิศวกร ระดับ 6 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม

15 กรกฎาคม 2551               พนักงานวิจัย ระดับ 5 กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ

14 กุมภาพันธ์ 2551               นายช่างเทคนิค ระดับ 5 กองจัดการน้ำเสียมหานครตอนเหนือ

5 ตุลาคม 2551                    ช่างเทคนิค ระดับ 4 กองจัดการน้ำเสียมหานครตอนเหนือ

24 กันยายน 2547                 วิศวกร ระดับ 3 ฝ่ายวิศวกรรม

28 ธันวาคม 2546                 ช่างเทคนิค ระดับ 3 กองจัดการน้ำเสียมหานครตอนเหนือ 

ประวัติการฝึกอบรม

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามคู่มือบริหารความเสี่ยง จัดโดย กบก. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง โครงการเสริมทักษะวิศวกรรุ่นเยาว์ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง COWL Operation and Maintenance of Collection Systems and Pumping Stations

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการเมมเบรน จัดโดย ชมรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจ

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง สัญญาสากลในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.)

– หลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การทำ Workshop งานจัดทำขอบเขตของงานและราคากลาง สำหรับพื้นที่บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในปีงบประมาณ 2548 จัดโดย กบก.

– หลักสูตร เรื่อง ประกาศนียบัตร วิชาการ สร้างภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ด้วย 3D Studio MAX

– หลักสูตร เรื่อง การอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Word 2000

– หลักสูตร เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการครบถ้วนตามหลักสูตรการควบคุมภายใน (WMA)

– หลักสูตร เรื่อง การอบรมกาใช้โปรแกรม Microsoft Excel

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง Sustainable Water Resource Management and Sustainable Wastewater Technology

– หลักสูตรการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “Microsoft Project” บริษัท Bits (Thailand)

– หลักสูตร เรื่อง การบริหารจัดการ (JICA) โรงบำบัดน้ำเสียระบบคลองวนเวียนพร้อมแนวทางการประหยัด ต้นทุนและพลังงาน

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Internal Quality Audit (9001 : 2000) จัดโดย กบก. คณะทำงาน ISO

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบเครื่องจักรกลและระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติ (บึงประดิษฐ์ – บ่อผึ่ง) จัดโดย บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์  เอ็นเนอร์จี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

– หลักสูตรการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อผึ่ง จัดโดย JICA / WMA

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การฝึกอบอบรมตามแนวทางการดำเนินการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2000

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหาความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

– หลักสูตรการประชุมสัมมา เรื่อง ประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานภารกิจด้าน สวล. ของ ทส.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง คอมพิวเตอร์ หลักสูตร MS Project 2003 จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การจัดการน้ำเสียด้านบริหารจัดการและเทคนิคการควบคุมการเดินระบบบำบัดน้ำเสีย

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายระเบียบขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. กกม. คณะอนุกรรมการกฏหมายและระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสัญญาขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. และคณะอนุกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารสัญญาขององค์การจัดการน้ำเสีย จัดโดย กบก. และคณะอนุกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบของ อจน.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารพัสดุภาครัฐ จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น จัดโดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม องค์การจัดการน้ำเสีย

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง EQ-AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง วิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

– การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องมือประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานและคำนวณก๊าซเรือนกระจกในระบบบำบัดน้ำเสีย (ECAM Tool)” ครั้งที่ 2/2561

– การตรวจติดตามคุณภาพภายใน เพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

– การบริหารจัดการโครงการ (Project Management)

– โครงการฝึกอบรมเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง

– โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เรื่อง การสัมมนา HR for Non-HR

– การอบรมหลักสูตร “การบริหารและวางแผนโครงการด้วย Primavera Project Planner”

– กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช

– การอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารสัญญา”

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)”

– การฝึกอบรมด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & IC)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

– การฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM)

– กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์กร

– การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– การฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการรับฟังลูกค้าและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค

– การฝึกอบรมหลักสูตรการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อจัดทำแนวทางมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

– การฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน” และหลักสูตร “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล”  

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) และระบบตอบกลับ โดยผู้ดูแล (Admin)”

– การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”  

– การฝึกอบรมภาพรวม Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (ปรับปรุงล่าสุด)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรม iDoxcons ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9001) (Work Flow System)”

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business Enablers ปี 2567

 

– การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม iDoxcons (ปรับปรุงล่าสุด)