นางดวงแข ยงสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

อายุ 53 ปี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประวัติการทำงาน

 15 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน          ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

 1 ตุลาคม 2565                              รักษาการหัวหน้ากองประชาสัมพันธ์

 มกราคม 2559  – พฤศจิกายน 2565     หัวหน้ากองกลาง สำนักผู้อำนวยการ

 กันยายน 2559 – มิถุนายน 2560         รักษาการผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

 มกราคม 2559 – กรกฎาคม 2560        รักษาการหัวหน้ากองโครงการพิเศษ

                                                  สำนักผู้อำนวยการ

 มิถุนายน 2558 – มกราคม 2559         หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคล สายงานบริหาร

 ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2558           หัวหน้ากองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

                                                  สายงานวิชาการและแผน

มิถุนายน 2556 – ตุลาคม 2556            พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 กองบริหารความเสี่ยง และ
 ควบคุมภายใน สายงานวิชาการและแผน

ตุลาคม 2556 – มิถุนายน 2556            พนักงานประชาสัมพันธ์ 6 กองประชาสัมพันธ์ สายงานบริหาร

พฤษภาคม 2554 – กันยายน 2556        พนักงานบริหารทั่วไป 6 กองกลาง  สำนักผู้อำนวยการ

กรกฎาคม 2551พฤษภาคม 2554      พนักงานบริหารทั่วไป 6 กองจัดซื้อและบริการ สายงานบริหาร

พฤศจิกายน 2546 – กรกฎาคม 2551    พนักงานบริหารทั่วไป 3 – 5 กองทรัพยากรบุคคล สายงานบริหาร

สิงหาคม 2546 – พฤศจิกายน 2546       พนักงานงบประมาณ 3 – 5 กองงบประมาณ

                                                  ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

กันยายน 2540 – กรกฎาคม 2546        พนักงานบริหารทั่วไป 3 – 5 สำนักผู้อำนวยการ

 

ประวัติการฝึกอบรม

1. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2565                              

2. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ศาลปกครอง) ปี 2562                          

3. หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป. แล้ว) รุ่นที่ 9

    มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง (ศาลปกครอง) ปี 2561 ระยะเวลา 9 เดือน

4. ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2559          

5. ศึกษาดูงานด้านการจัดการน้ำเสีย โครงการ GIZ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ปี 2559                 

6. หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2559 สำนักงาน ป.ป.ช

7. อบรมเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต โครงการข้าราชการไทยไร้ทุจริต ป.ป.ท. ปี 2558         

8. หลักสูตรเทคนิคเชิงลึกในการจัดการความเสี่ยงสมัยใหม่แบบครบวงจร รุ่นที่ 7 ปี 2558                 

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                                                                          

9. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ 

    อนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ปี 2557                                                             

10. หลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2556                                

 

11. หลักสูตรการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ปี 2541