นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

อายุ 57 ปี

ประวัติการศึกษา  

ปริญญาตรี   การจัดการบริหารธุรกิจทรัพยากรบุคคล สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการทำงาน

6 กรกฎาคม 2560       ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ระดับ 8 สำนักตรวจสอบภายใน

5 มีนาคม 2557           พนักงานตรวจสอบภายใน ระดับ 7 สำนักตรวจสอบภายใน

1 มกราคม 2556         พนักงานตรวจสอบภายใน ระดับ 6 สำนักตรวจสอบภายใน        

27 ตุลาคม 2551         พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 6 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

14 ตุลาคม 2551         พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 6 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป         

10 มิถุนายน 2551       พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 6 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

26 เมษายน 2545        พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 5 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป

15 กุมภาพันธ์ 2543     พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 4 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป         

2 มีนาคม 2540          พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 3 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป (บรรจุแต่งตั้ง)

3 ธันวาคม 2539         พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 3 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป (รายงานตัวทดลองงาน)                   

ประวัติการฝึกอบรม

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร “Pladao Office สำหรับผู้ปฏิบัติงาน จัดโดย สผ. กองติดตามและประเมินผล

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง วันสตรีสากล จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินงานตามคู่มือบริหารความเสี่ยง จัดโดย กบก. คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจ้างแรงงานในรัฐวิสาหกิจ จัดโดย คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

– หลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำงานเป็นทีม จัดโดย กบก. หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการฝึกอบรม โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรที่ 3 การเพิ่มทักษะ สำหรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนของ ทส. จัดโดย สป. ทส. สนย.

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการนำเสนอ จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงทั่งทั้งองค์กร จัดโดย กบก. ฝบท. และคณะบริหารความเสี่ยง

– หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน จัดโดย กบก. ฝบท. และสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง ระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียขององค์การจัดการน้ำเสีย ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาและบริษัท แมเนจเมนท์ โซบูชั่นส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

– หลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พิธีเปิดงานวันสตรีสากล

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การบริหารงานพัสดุ จัดโดย กบก. ฝบท.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง งานวันสตรีสากล ประจำปี 2551 จัดโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง ประชุมบูรณาการระหว่างหน่วยงานภารกิจด้าน สวล. ของ ทส.

– หลักสูตรการสัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการองค์กร เรื่องการบริการจัดการสารสนเทศ จัดโดย สคร.

– หลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การจัดการน้ำเสีย    จัดโดย กนผ. กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารจัดการสารสนเทศ

– หลักสูตรการประชุมสัมมนา เรื่อง ทำความเข้าใจพนักงานใหม่ โดย กบก.

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ จัดโดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง การบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ จัดโดยกลุ่มประสานงานบุคคลรัฐวิสาหกิจ

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อจน. ณ Princeton Park Suites Hotel

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนใบพรรณนางานและการประยุกต์ใช้ Job Description จัดโดย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการออกแบบและปรับปรุงแก้ไขแบบฟอร์มการประเมินผลงาน ณ โรงแรมโนโวเทลโลตัส สุขุมวิท

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการประชุมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั๊น พาร์ค สวีท

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ

– หลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง EQ – AQ การเสริมสร้างประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำงาน

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง บรรยากาศพิเศษ เรื่องการวิเคราะห์การลงทุนในการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Return On Investment : HR ROI) ณ หอประชุมไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

– หลักสูตรการสัมมนา เรื่อง เสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อจน. เรื่อง ขั้นตอนการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ภาพรวมการบริหารจัดการองค์กร และมาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแนวใหม่ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

– โครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3

– การพัฒนาแผนปฏิบัติการดิจิตอล

– การวางแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง (Risk based audit)

– การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง องค์การจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ทบทวนระหว่างปี)

– โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในรุ่นที่ 18 เรื่อง การบริหารหน่วยตรวจสอบภายใน

– แผนการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนประเทศไทยและ (ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการประปาและน้ำเสีย

หลักสูตร Creative Problem Solving for Auditors

– หลักสูตร Audit Manager Tools and Techniques จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

– หลักสูตร Audit Manager Tools and Techniques

– การทุจริตและการตรวจสอบด้านทุจริต

หลักสูตรการตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

– หลักสูตรการสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

– หลักสูตรความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ครั้งที่ 2 จัดโดย        สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

– โครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย และจังหวัด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2562

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หลักสูตรการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทย       ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต ปี 2562

– การสอบทานระบบควบคุมภายในโดยใช้กรอบการควบคุมภายในที่เป็นสากล

หลักสูตรการทุจริตและการตรวจสอบด้านทุจริต

– โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน (CAE) 2562 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

– หลักสูตรการทุจริต ตรวจสอบทุจริต จัดโดย บริษัท โปรเฟสชันนัล อินเทอนัล ออดิท เซอร์วิส จำกัด

– ระบบการประเมินผลใหม่ของรัฐวิสาหกิจด้านการตรวจสอบภายในและการปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน 2563 จัดโดย กปภ.

– ชี้แจงผลการประเมินและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลการดำเนินงาน  รัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) และรายงานผลประเมินสถานการณ์ดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่วน Core Business Enabler 2563 จัดโดย สคร.

– การใช้งานระบบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร 2563

– การทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ 2563 (ทบทวนระหว่างปี) จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

– การอบรมพนักงาน อจน.ในการลงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จัดโดย กองพัสดุและบริการ

– โครงการอบมสัมมานา เรื่อง ทันสมัยกับกฏหมายการเงินการคลังภาครัฐ รุ่นที่ 1

– โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์การจัดการน้ำเสีย ระยะที่ 1 เรื่องการสัมมนา HR for Non-HR

– การทุจริตและการตรวจสอบด้านทุจริต

– กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช

– การอบรม เรื่อง การนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทบทวนระหว่างปี)

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนความเสี่ยงองค์การจัดการน้ำเสียประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ทบทวนระหว่างปี)

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การวิเคราะห์ตลาดการแข่งขันตามทฤษฎี The 5‘s Force Model for Competition การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร”

เสวนาหน่วยตรวจสอบภายใน จัดโดย 2563

หลักสูตรการบริหารงานบุคคลของ อจน. 2563 จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองสารสนเทศและประเมินผล

– หลักสูตรการบำบัดน้ำเสียครัวเรือน การประดิษฐ์ถังดักไขมัน 2563 จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองสารสนเทศและประเมินผล

– หลักสูตร HR for Non-HR ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดโดย ฝ่ายอำนวยการ/กองทรัพยากรบุคคล

– การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อจน. ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองสารสนเทศและประเมินผล

– การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนา อจน. พ.ศ. 2563 – 2565 จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองนโยบายและแผน

– หลักสูตรการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองสารสนเทศ    และประเมินผล

– กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่พนักงานควรรู้ และกฎหมายภายนอกที่เกี่ยวข้อง จัดโดย ฝ่ายพัฒนาองค์กร/กองสารสนเทศและประเมินผล

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การบริหารงานบุคคลของ อจน.”

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การบำบัดน้ำเสียครัวเรือน    การประดิษฐ์ถังดักไขมัน”

– การฝึกอบรม เรื่อง HR for Non-HR ประจำปี พ.ศ. 2563

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 4 หัวข้อ “การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ”

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 5 หัวข้อ “การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย”

– โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง การศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อการสร้างองค์ความรู้สำหรับการปฏิบัติงานเชิงรุก

– กิจกรรม “ชุมชนนักปฏิบัติงาน” (COP) ครั้งที่ 6 หัวข้อ “กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่พนักงานควรรู้ และกฎหมายภายนอกที่เกี่ยวข้อง “

– อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ระบบ SE-AM

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินระบบ SE-AM ขององค์การจัดการ      น้ำเสีย ประจำปีบัญชี 2563

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจด้าน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2563 และเตรียมความพร้อมสู่การประเมินผลฯ ประจำปีบัญชี 2564

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านเอกสาร ไฟล์นำเสนอ และแนวทางในการตอบคำถามสำหรับการเยี่ยมชมเพื่อตรวจประเมิน (Site Visit) จากบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด – การสัมมนาชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ด้านการตรวจสอบภายใน (IA)

– การฝึกอบรมด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (SP)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM & IC)

– การฝึกอบรมด้านการบริหารทุนมนุษย์ (HCM)

– การฝึกอบรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม (KM & IM)

– กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโครงการประเมินคุณธรรม   และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ขององค์การจัดการน้ำเสีย

– การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการนวัตกรรมขององค์กร

– การฝึกอบรมหลักสูตร พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

– พัฒนารูปแบบของแผนการตรวจสอบภายในสมัยใหม่รายวัตถุประสงค์การตรวจสอบ 2564 จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

โครงการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน้ำเสีย 2563 – 2565 จัดโดย อจน.

– สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและการตอบแบบประเมินผลด้าน Enablers ทั้ง 8 ด้าน 2564 จัดโดย อจน.

– สัมมนาชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ไตรมาส 2 ปี 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

– หลักสูตร Cloud computing และ เทคโนโลยี Virtualization และ Introduction to Data Governance Framework and open data ปี 2564 จัดโดย อจน.

– การสัมมนา “การชี้แจงผลการประเมิน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 ของปีปฏิทิน และปีพิเศษ” ด้านการตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA)

– การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำรับมือความท้าทายสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

– การฝึกอบรม เรื่อง กระบวนการรับฟังลูกค้าและการบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค

– การฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร เพื่อจัดทำแนวทางมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

– การฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562 (PDPA)

หลักสูตรการตรวจสอบภายในของรัฐวิสากิจ ไตรมาส 1 ปี 2565 จัดโดย สคร.

– หลักสูตรธรรมมาภิบาลข้อมูลสำหรับผู้บริหารองค์กรรัฐ ไตรมาส 1 ปี 2565 จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

– หลักสูตร Accelerating the Pace: The Impact of Covid 19 on Digital Infrastructure ไตรมาส 2 ปี 2565 จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

– หลักสูตรหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ไตรมาส 2 ปี 2565 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตร Critical Thinking & Strategic Innovation in Unpredictable Time 2565 จัดโดย บริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ จำกัด

– หลักสูตร Big Data & Cloud Computing จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

– หลักสูตร How to Strengthen Privacy & Cybersecurity for a Hybrid Work Environment   จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

การสัมมนาชี้แจงผลการประเมินผบการดำเนินงาน Core Business Enablers ประจำปีบัญชี 2564 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

– หลักสูตรการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยสู่มาตรฐานสากล จัดโดย สถาบันส่งเสริม                 ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

– การใช้งานระบบ eSaraban V. 2 (การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์) จัดโดย กองสารสนเทศและประเมินผล

– หลักสูตรหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จัดโดย กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ

– หลักสูตร เรื่องการจัดการนวัตกรรมขององค์กร จัดโดย กองสารสนเทศและประเมินผล

– หลักสูตร Final Call : PDPA Onboarding ไตรมาส 3 ปี 2565

– หลักสูตร “Water Saving and Water Reuse in Fukuoka City” Practice and Management Policy ไตรมาส 3 ปี 2565 จัดโดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยนวัตกรรมการบำบัดของเสียและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ

– กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม จัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

– หลักสูตรการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำรับมือความท้าทายสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ไตรมาส 3 ปี 2565 จัดโดย DHI A/S ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

– หลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ (ระบบ SE-AM) ไตรมาส 3 ปี 2565 จัดโดย สคร.

– หลักสูตรการให้คำปรึกษาตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Enablers ของรัฐวิสาหกิจ จัดโดย การประปาส่วนภูมิภาค

Workshop จัดทำแผนวิสาหกิจ อจน. พ.ศ. 2566 – 2570 จัดโดย กองนโยบายและแผน

– หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จัดโดย อจน.

– หลักสูตร เรื่อง การจัดการนวัตกรรมองค์กร จัดโดย อจน.

– หลักสูตรวิธีการให้คำปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ ไตรมาส 4 ปี 2565 การประปาส่วนภูมิภาค

Conference: AI & IOT Summit ไตรมาส 4 ปี 2565 จัดโดย สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

– งานวันต่อต้านคอรัปชั่น จัดโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

– หลักสูตรการพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2 ไตรมาส 4 ปี 2565 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– โครงการพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรม จัดโดย ศูนย์คุณธรรม                     (องค์กรมหาชน)

ภาพรวมงานตรวจสอบภายในและบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– การกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรภาพรวมงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรกระบวนการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ไตรมาส 1 ปี 2566     จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ จากภายนอกองค์กร ไตรมาส 1 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตร The Art of internal Audit report writing รุ่นที่ 2/65 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

– เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

– ภาพรวมงานตรวจสอบภายในและบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรการกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ไตรมาส 2 ปี 256 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ไตรมาส 2 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตร The Art of internal Audit report writing รุ่นที่ 2/65 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

– หลักสูตรเทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนา การเงินการคลัง

– เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์      จัดโดย ป.ป.ช.

– หลักสูตร เรื่อง การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จัดโดย กองสารสนเทศและประเมินผล

– ภาพรวมงานตรวจสอบภายในและบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตรมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 ปี 256 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– การบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใน ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– การกำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ไตรมาส 3 ปี 2566  จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– กระบวนการตรวจสอบภายใน ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กรมบัญชีกลาง

– หลักสูตร The Art of internal Audit report writing รุ่นที่ 2/65 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี

– หลักสูตรเทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน จัดโดย มูลนิธิวิจัยและพัฒนา  การเงินการคลัง

– หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกัน               แห่งผลประโยชน์ จัดโดย ป.ป.ช.

เรื่องการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ไตรมาส 3 ปี 2566 จัดโดย กองสารสนเทศและประเมินผล

– หลักสูตรการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ไตรมาส 4 ปี 2566 จัดโดย คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– ภาพรวมกระบวนการปฏิบัติงาน และการจัดการ Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ไตรมาส 4 ปี 2566 จัดโดย กองสารสนเทศและประเมินผลองค์การจัดการน้ำเสีย

– การสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ประจำปีบัญชี 2566 ของรัฐวิสาหกิจ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

– โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร “เทคนิคการผ่านการประเมินการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การไหลของข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน” และหลักสูตร “บันทึกรายการประมวลผลข้อมูล”  

– การฝึกอบรมหลักสูตร“การใช้งานโปรแกรม iDoxcons”

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้งานระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) และระบบตอบกลับโดยผู้ดูแล (Admin)”

– กิจกรรม CG Day ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย”

– การฝึกอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก”  

– โครงการส่งเสริมปฏิบัติธรรมผ่านคำสอนและการปฏิบัติ

– การฝึกอบรมภาพรวม Core Business Enablers ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม iDoxcons” (ปรับปรุงล่าสุด)

– การฝึกอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้โปรแกรม iDoxcons ในการจัดการระบบบริหารคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (9001) (Work Flow System)”

– การฝึกอบรมหลักสูตรโครงการเสริมสร้างให้หน่วยงานของรัฐรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หลักสูตร “ประเด็นข้อสงสัย วินัยการเงินการคลังกับผู้ตรวจสอบภายในของรัฐ” รุ่นที่ 1

– การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของ อจน. ตามแนวทาง Core Business Enablers ปี 2567

– การฝึกอบรมหลักสูตร Consulting Engagement For Internal Auditor

 

– การฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรม iDoxcons (ปรับปรุงล่าสุด) ปี 2567