องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) ขับเคลื่อน เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา กระตุ้นจิตสำนึกชุมชน พร้อมปลูกฝังเยาวชน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กีฬาสร้างการมีร่วมจากทุกภาคส่วน

นิพนธ์ ขับเคลื่อน “เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา” กระตุ้นจิตสำนึกชุมชน พร้อมปลูกฝังเยาวชน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้กีฬาสร้างการมีร่วมจากทุกภาคส่วน

วันนี้ 27 กันยายน 2563 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.2) เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมความร่วมมือ ด้านการจัดการน้ำเสีย “เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา”  ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.สงขลา  นายชีระ วงศ์บูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และผู้บริหาร คณะผู้จัดงาน และประชาชนร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย “เปลี่ยนน้ำเสีย คืนน้ำใส ให้สงขลา”

ทั้งนี้เทศบาลนครสงขลาและองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมกันจัดกิจกรรมความร่วมมือด้านการจัดการน้ำเสีย “เปลี่ยนน้ำเสีย คือน้ำใส ให้สงขลา” โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับผู้นำชุมชนและประชาชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และการสร้างความตระหนักรู้ในการช่วยกันลดความสกปรกของน้ำเสีย จากแหล่งกำเนิด การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลนครสงขลาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากวิสัยทัศน์การพัฒนาของจังหวัดสงขลา ที่กำหนดไว้ว่า “สงขลาศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ ประชาชนมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ซึ่งความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมนั้น จังหวัดสงขลาประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การบริการจัดการน้ำและขยะ แต่ยังคงมีประเด็นท้าทายหลายประเด็นที่รอการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เช่นการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะการจัดการน้ำเสีย จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การควบคุม กำกับ ดูแลคุณลักษณะของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด ก่อนที่จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และการปรับตัวคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ที่สำคัญคือประชาชนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ให้ความร่วมมือ โดยช่วยกันลดความสกปรกของน้ำเสียได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดการน้ำเสียชุมชน เป็นภารกิจสำคัญตามนโยบายรัฐบาล  โดยมีเป้าหมายบำบัดน้ำเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งชุมชน ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และได้มอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) ซึ่งโอนย้ายกิจการมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และมีอำนาจหน้าที่ในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม และให้บริการ และบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบกับรัฐบาลได้มีนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในระดับพื้นที่ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย องค์การจัดการน้ำเสีย(อจน.) จึงได้จัดกิจกรรมความร่วมมือด้านการจัดการน้ำเสียขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดนิทรรศการด้านการจัดการน้ำเสีย การออกบูธสินค้าชุมชน หรือบูธจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชน การเปิดคลีนิคฟุตบอลโดย อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย “ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน” และการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่างทีมดารา  Star Rider นำโดย เกรท วรินทร กับทีมอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย นำโดยปิยะพงษ์ ผิวอ่อน

นายนิพนธ์ รมช.มท.กล่าวว่า”องค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักที่สำคัญคือ มาดูแลในเรื่องทำอย่างไรให้น้ำเสียอยู่คู่กับชุมชนได้ ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมในชุมชนนับว่ามีความสำคัญยิ่ง ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแลและรักษา ชุมชนนั้นก็ไม่น่าอยู่ ดังนั้นถ้าจะทำให้ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งสำคัญ และนี่เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขยะ เรื่องน้ำเสีย เรื่องภาวะต่างๆ ซึ่งถ้าเราจะทำเรื่องน้ำเสียวันนี้ เราต้องเริ่มที่เยาวชนเหมือนกับที่เราบอกว่า “ไม้แก่ดัดยาก ไม้อ่อนดัดง่าย” ฉะนั้นวันนี้การปลูกจิตสำนึกจึงเริ่มที่เยาวชน น่าจะเป็นสิ่งที่จะทำให้การจัดการน้ำเสียในวันข้างหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเราจึงเอาในเรื่องของการกีฬามาจุดประกายให้เยาวชนหันมาสนใจในเรื่องของการทำน้ำเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาฟุตบอล จึงได้ร่วมกับคุณปิยะพงษ์ ผิวอ่อนอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยและยังเป็นไอดอลของเยาวชนทั้งหมด วันนี้จึงเป็นที่มาที่โครงการจัดการน้ำเสีย ได้ร่วมกับคุณปิยะพงษ์ ผิวอ่อนนำนักฟุตบอลทีมชาติมาเปิดคลินิกสอนฟุตบอลให้กับเยาวชน และในขณะที่เราสอนในเรื่องของกีฬาฟุตบอล เราก็สอนในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการน้ำเสียในชุมชน กิจกรรมวันนี้นอกจากได้ความรู้ในเรื่องกีฬาฟุตบอลแล้ว เรายังได้สร้างจิตสำนึกที่ดีว่า เยาวชนวันข้างหน้าต้องเป็นทูตให้กับองค์การจัดการน้ำเสียในชุมชนนั้นๆ เป็นตัวแทนองค์การจัดการน้ำเสีย ที่จะไปบอกต่อผู้ปกครอง หรือญาติว่าต่อไปนี้ เวลาจะทิ้งอะไรลงในแม่น้ำลำคลองต้องคิดให้มาก ต้องช่วยกันดูแลแม่น้ำลำคลองก่อนที่จะปล่อยทิ้งน้ำลงในแม่น้ำ ลำคลอง โดยเฉพาะต้องมีการติดตั้งเครื่องดักไขมัน ก่อนที่จะปล่อยทิ้งน้ำลงในแม่น้ำ ลำคลองรวมถึงการไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ลำคลองเพราะบางพื้นที่ยังสามารถนำน้ำในแม่น้ำ ลำคลองนำกลับมาใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อได้อีก ดังนั้นถ้ามีการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็เท่ากับว่าเราสามารถรักษาแหล่งน้ำที่ดีให้แก่ชุมชนด้วย จึงอยากให้เห็นว่าเยาวชน เป็นบุคคลสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมในวันข้างหน้า”

“ดังนั้นองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นตัวอย่างของการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำเสีย รวมถึงการสร้างความตระหนักในการช่วยกันลดความสกปรกของน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด การร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในพื้นที่ โดยให้กระทรวงมหาดไทยเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ ด้านการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย” นายนิพนธ์กล่าว

ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสียได้รับรางวัล Compliance Award ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การจัดการน้ำเสียได้รับรางวัล Compliance Award ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance :GPPC) และได้เชิญหน่วยงานเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมดำเนินการและรับการตรวจสอบรายการประเมินภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 จากการพิจารณาและตรวจสอบรายการประเมินของทุกหน่วยงานเป้าหมายที่เข้าร่วม พบว่าองค์การจัดการน้ำเสียเป็น 1 ใน 43 หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับรางวัล “Compliance Award” ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมมอบรางวัลดังกล่าวในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินกระบวนการต่างๆภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยประกาศนโยบาย  ระเบียบ แนวปฏิบัติ  และแต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการขอใช้ข้อมูลและช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ องค์การจัดการน้ำเสียยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)โดยนำระบบแพลตฟอร์มภาครัฐที่รองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาใช้งานดำเนินงานภายในองค์กร รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อีกด้วย

อ่านรายละเอียด »

องค์การจัดการน้ำเสียร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ กระทรวงมหาดไทย และมอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัด โดยมีนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การจัดการน้ำเสีย รับมอบนโยบายตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนได้มีความสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้ากัน

อ่านรายละเอียด »

วปอ.26 จับมือ อจน. จัดกิจกรรม “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสครบ 28 ปี วันสถาปนาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 และ องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดกิจกรรม “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันสถาปนาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานพิธีเปิด ก่อนกล่าวชื่นชมและ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนที่มาร่วมงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวัน จากการใช้ชีวิตของประชากรที่เพิ่มขึ้น นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก หวังเป็นอย่างยิ่งจะส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานของคนไทยในอนาคต ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานฝ่ายกิจกรรมพัฒนาสังคม งานกิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม วปอ.65 กล่าวถึงที่มาโครงการเนื่องจากหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มีเนื้อหาของหลักสูตรอยู่หลายส่วน ทั้งในด้านการศึกษาในห้องเรียน การดูงานสถานที่ต่าง ๆ การแข่งขันกีฬา สันทนาการ และส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่คณะนักศึกษาได้จัดมาโดยตลอด ในการศึกษาหลักสูตรนี้ คือกิจกรรมพัฒนาสังคม โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทยในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่คณะนักศึกษา ต้องการสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึง การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการน้ำเสียของประเทศไทย บรรยากาศจัดงานครั้งนี้นอกจาก นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 65 จะจัดบูธสร้างความเข้าใจในแนวทางการบำบัดน้ำเสีย, การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนนักศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมส์ และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน, มอบอุปกรณ์กีฬา, มอบถังดักไขมัน ให้กับ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรียนราชวินิต บางเขน และโรงเรียนหอวัง ก่อนที่ทาง วปอ.65 ผู้จัดงานจะเอาใจเยาวชนที่มาร่วมงานมากกว่า 500 คน ด้วยการเปิดมินิคอนเสิร์ต “บอนซ์ ณดล” และปิดท้ายภาคความบันเทิงกับการแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ ระหว่าง นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 65 กับ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย นำโดย ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน, อนุรักษ์ ศรีเกิด, ส่งเสริม มาเพิ่ม พบกับทีมแมงปอล้อคลื่น นำโดย ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, เสนาหอย, โตโน่ ภาคิน, ดีเจพุฒิ พุฒิชัย เกษตรสิน, หนุ่ม คงกระพัน, แตงโม พงษ์พิสุทธิ์ ฯลฯ และทีม Star Rider นำโดย เกรท วรินทร, กิก ดนัย, จอห์น บาวโว่, เก่ง ชัชวาลย์ ฯลฯ ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อ่านรายละเอียด »

รมช.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ อบต.ลำโพ จ.นนทบุรี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุรศักดิ์ จาดบุญนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ นายสมศักดิ์ โขงรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และเจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้ำเสีย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ออกแบบ ก่อสร้าง โดยองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ตามข้อตกลงร่วมในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เริ่มเดินระบบและบริหารจัดการตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา มีลักษณะเป็น ระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน โดยติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อทำการบำบัดน้ำเสีย ที่มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้พื้นที่ส่วนใต้ดินเป็นที่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดในรูปแบบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquarium) รวมทั้งสามารถมองเห็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียผ่านผนังอะคริลิคแบบใส เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นการพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียด »