องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมาดไทย (มท.2) ลงพื้นที่ นราธิวาสเตรียมแผนรับมืออุทกภัย-ภัยแล้ง-ไฟป่าพรุ พร้อม กำชับ เร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดฯ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมาดไทย (มท.2)  ลงพื้นที่ นราธิวาสเตรียมแผนรับมืออุทกภัย-ภัยแล้ง-ไฟป่าพรุ พร้อม กำชับ เร่งรัดเดินสำรวจออกโฉนดฯ และแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐทับซ้อนที่ดินประชาชน พร้อม ผลักดันการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนไทย-มาเลย์เต็มพื้นที่

 

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (11ก.ย.63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อม แผนบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ด้านอุทกภัย ภัยแล้ง และไฟป่า รวมถึงการติดตามการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกินของราษฎร ในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดีทับซ้อนที่ดินของรัฐ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการปฏิบัติงาน

โดย รมช.มท. ได้มอบนโยบายในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และไฟป่า ว่า “รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรับมือป้องกันเผชิญเหตุ และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งด้านหน่วยปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่ ทั้งในส่วนของด้านกำลังพล เครื่องจักรกล งานระบบสื่อสารเพื่อให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น ตั้งแต่ให้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนที่อุทกภัยของจังหวัดให้สอดคล้องกับอุทกภัยสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหน่วยงานต่างๆต้องตรวจสอบและเตรียมความพร้อม วัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือแจ้งเตือนภัย ให้มีความพร้อมใช้งาน และต้องมีการกำหนดพื้นที่ปลอดภัย เส้นทางอพยพชั่วคราว ศูนย์พักพิงชั่วคราว ตลอดจนการซักซ้อมความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ และประชาชน ถึงแนวทางปฏิบัติ เพื่อลดความสับสน รวมถึงเร่งทำการขุดลอกท่อระบายน้ำ กำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ ให้สามารถรองรับน้ำ และระบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดช่องทางแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบทางสื่อต่างๆ ทั้งของชุมชน หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การเตรียมความพร้อม จึงเป็นกลไกที่สำคัญ ที่จะทำให้การปฏิบัติการเผชิญเหตุ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถลดความสูญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ รวมถึงความสำคัญกับการแจ้งเตือนภัยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว และเข้าถึงประชาชนได้ตรงจุด การสร้างเครือข่ายประชาสังคม อาสาสมัคร กู้ภัยในพื้นที่ ทั้งนี้การเตรียมความพร้อมจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการ จัดการในภาวะฉุกเฉินตามแผนที่กำหนด รวมถึงการซักซ้อมแผนให้พร้อมดูแลประชาชน และสามารถบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัย ภัยแล้ง และไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ”

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมาดไทย (มท.2) ยังได้ฝากในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนน ว่า “ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้การเสียชีวิตบนท้องถนน มีจำนวนประมาณหมื่นกว่ารายแล้ว ฉะนั้นจึงถือเป็นภัยที่คุกคาม ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทย ดังนั้นเรื่องการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ยังคงเป็นภารกิจที่ต้องขอความร่วมมือที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือระหว่างท้องที่ และ ท้องถิ่นร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อย่างจริงจัง โดยการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวดตลอดทั้งปี และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้ความสำคัญ กับการออกแบบการแก้ปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตราย ในถนนที่รับผิดชอบ ให้มีความปลอดภัย และกำหนดให้มีการประชุม ศปถ.จังหวัด ศปถ.อำเภอ และศปถ.อปท. เป็นประจำทุกเดือน

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหมาดไทย (มท.2) ยังได้ติดตามในเรื่องโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโกลกในระยะที่ 1 ซึ่งก้าวหน้าไป 80 เปอร์เซ็นต์แล้วส่วนระยะที่ 2 ก็จะดำเนินการต่อจากระยะที่ 1 ต่อไป และยังได้รับทราบความประสงค์ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสในเรื่องแนวรั้วชายแดนกับด่านพรมแดน ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ว่าความประสงค์ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องไปถึงพื้นที่อำเภอตากใบ ซึ่งคิดว่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้น สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุนั้น ก็ทราบว่าทั้งชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแผนงานที่ชัดเจน

ในส่วนของเรื่องปัญหาที่ดิน การออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง และเป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะมาดูแล แก้ปัญหาในเรื่องของการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีปัญหาทับซ้อนระหว่างที่ดินของรัฐ กับที่ดินของประชาชน วันนี้ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปกำหนดแนวเขตระหว่างที่ดินของรัฐไม่ว่าจะเป็นที่ดินป่าไม้ หรือป่าพรุ ที่ดินเขตห้ามล่าทั้งหลายทั้งปวง กับที่ดินของประชาชน ที่ดินใดมีข้อพิพาทอยู่แล้วและไม่ใช่ที่ดินของรัฐ ผมในฐานะที่ดูแลกรมที่ดิน ก็มีความประสงค์จะเร่งรัดที่จะออกเอกสารสิทธิ์ให้ประชาชน อันนี้ก็ยังเดินหน้าต่อ เมื่อเราทราบแนวเขตแล้วก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาออกสำรวจรังวัด ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชน ในส่วนของที่ดินของรัฐซึ่งประชาชนไม่สามารถพิสูจน์สิทธิ์ได้ว่าถือการครอบครองมาก่อน ก็จะต้องนำไปสู่กระบวนการที่นำไปสู่ คทช.ที่เรียกว่าเป็นกฎหมายที่เป็นเครื่องมือของรัฐบาลออกมาใหม่เป็นเครื่องมือในการดูแลจัดการเรื่องที่ดินทำอย่างไรจะให้พี่น้องประชาชนแม้จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมาก่อนก็ถือว่าพี่น้องในชุมชนนั้น หรือว่าในนามองค์กรนั้นๆ เขาสามารถเข้าไปทำประโยชน์ได้ จะเป็นการเช่าก็ดีหรือจะเป็นตามข้อตกลงกัน แต่เขาจะไม่อยู่ในฐานะผู้บุกรุก นี่คือสิ่งที่แสดงความประสงค์ และให้มีความชัดเจนในการแก้ปัญหาในเรื่องที่ดินให้กับพี่น้องประชาชน

วันนี้ถือว่ามาทั้งเรื่องอุทกภัยและมาทั้งเรื่องของที่ดินรวมถึงขอความกรุณาผวจ.นราธิวาสให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนซึ่งถือว่ามีสถิติการเสียชีวิตที่สูงอยู่ อยากจะเห็นทุกฝ่ายได้ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกลไกของ ศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนระดับจังหวัดศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนอำเภอศูนย์ความปลอดภัยบนท้องถนนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการที่จะดูแล เราประสบผลความสำเร็จในเรื่องของ covid-19 เพราะทุกฝ่ายบูรณาการกัน จึงอยากเห็นการบูรณาการแบบนี้ในทุกภารกิจของประเทศที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้อีกด้วย

ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

องค์การจัดการน้ำเสียร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ กระทรวงมหาดไทย และมอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัด โดยมีนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การจัดการน้ำเสีย รับมอบนโยบายตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนได้มีความสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้ากัน

อ่านรายละเอียด »

วปอ.26 จับมือ อจน. จัดกิจกรรม “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสครบ 28 ปี วันสถาปนาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 และ องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดกิจกรรม “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันสถาปนาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานพิธีเปิด ก่อนกล่าวชื่นชมและ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนที่มาร่วมงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวัน จากการใช้ชีวิตของประชากรที่เพิ่มขึ้น นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก หวังเป็นอย่างยิ่งจะส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานของคนไทยในอนาคต ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานฝ่ายกิจกรรมพัฒนาสังคม งานกิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม วปอ.65 กล่าวถึงที่มาโครงการเนื่องจากหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มีเนื้อหาของหลักสูตรอยู่หลายส่วน ทั้งในด้านการศึกษาในห้องเรียน การดูงานสถานที่ต่าง ๆ การแข่งขันกีฬา สันทนาการ และส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่คณะนักศึกษาได้จัดมาโดยตลอด ในการศึกษาหลักสูตรนี้ คือกิจกรรมพัฒนาสังคม โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทยในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่คณะนักศึกษา ต้องการสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึง การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการน้ำเสียของประเทศไทย บรรยากาศจัดงานครั้งนี้นอกจาก นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 65 จะจัดบูธสร้างความเข้าใจในแนวทางการบำบัดน้ำเสีย, การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนนักศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมส์ และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน, มอบอุปกรณ์กีฬา, มอบถังดักไขมัน ให้กับ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรียนราชวินิต บางเขน และโรงเรียนหอวัง ก่อนที่ทาง วปอ.65 ผู้จัดงานจะเอาใจเยาวชนที่มาร่วมงานมากกว่า 500 คน ด้วยการเปิดมินิคอนเสิร์ต “บอนซ์ ณดล” และปิดท้ายภาคความบันเทิงกับการแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ ระหว่าง นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 65 กับ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย นำโดย ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน, อนุรักษ์ ศรีเกิด, ส่งเสริม มาเพิ่ม พบกับทีมแมงปอล้อคลื่น นำโดย ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, เสนาหอย, โตโน่ ภาคิน, ดีเจพุฒิ พุฒิชัย เกษตรสิน, หนุ่ม คงกระพัน, แตงโม พงษ์พิสุทธิ์ ฯลฯ และทีม Star Rider นำโดย เกรท วรินทร, กิก ดนัย, จอห์น บาวโว่, เก่ง ชัชวาลย์ ฯลฯ ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อ่านรายละเอียด »

รมช.มหาดไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ อบต.ลำโพ จ.นนทบุรี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการองค์การจัดการน้ำเสีย นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสุรศักดิ์ จาดบุญนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ นายสมศักดิ์ โขงรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และเจ้าหน้าที่องค์การจัดการน้ำเสีย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ ตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ออกแบบ ก่อสร้าง โดยองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ตามข้อตกลงร่วมในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย กับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 เริ่มเดินระบบและบริหารจัดการตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นมา มีลักษณะเป็น ระบบบำบัดน้ำเสียใต้ดิน โดยติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์เพื่อทำการบำบัดน้ำเสีย ที่มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และใช้พื้นที่ส่วนใต้ดินเป็นที่จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดในรูปแบบพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Aquarium) รวมทั้งสามารถมองเห็นกระบวนการบำบัดน้ำเสียผ่านผนังอะคริลิคแบบใส เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับประชาชน และเยาวชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง จึงเป็นการพัฒนารูปแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้อยู่ร่วมกับประชาชนได้เป็นอย่างดี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านรายละเอียด »

พิธีทำบุญตักบาตรและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 06.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ และร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยมีนายอธิรักษ์ บุพจันโท รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ และพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย

อ่านรายละเอียด »