องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ชื่นชม ท้องถิ่นที่ดูแลทุกข์สุขประชาชนและร่วมแก้ไขปัญหา COVID-19 แนะ ปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมฝาก ให้รักษาชีวิตลดการตายบนท้องถนน

นิพนธ์ฯ ชื่นชม ท้องถิ่นที่ดูแลทุกข์สุขประชาชนและร่วมแก้ไขปัญหา COVID-19 แนะ ปรับตัวให้ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมฝาก ให้รักษาชีวิตลดการตายบนท้องถนน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ที่โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมและการสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวสมใจสุวรรณ ศุภพนา นายกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาล จำนวนกว่า 3,500 คนเข้าร่วมการประชุม นายนิพนธ์ กล่าวว่า “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือหน่วยงานปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากที่สุด เทศบาลจึงมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยถือว่า กลไกท้องถิ่นจึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทุกด้าน หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปกครองตนเองมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ก็ย่อมทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ทันกับสถานการณ์ ทั้งจากสถานการณ์ที่เกิดจากภัยพิบัติ ปัญหาในด้านสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญทางกลไกของท้องถิ่นและท้องที่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและสนับสนุนภารกิจต่างๆของท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การแก้ไข พร้อมยกระดับการปกครองท้องถิ่นรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆให้ทันกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงไป จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โลกในอนาคตจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมากขึ้น ทำอย่างไรให้ชุมชนมีการปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไป และสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชนในภายภาคหน้า ท้องถิ่นต้องให้ความรู้ชุมชน เพื่อสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้าน e-Commerce ในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะนำไปสู่การเพิ่มโอกาสในการแข่งขันด้านการตลาดเป็นการเพิ่มช่องทางสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน”

นายนิพนธ์ กล่าวอีกว่า “ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้จึงขอฝากเรื่องรักษาชีวิตสร้างความปลอดภัยเพื่อลดการตายบนท้องถนนทุกคนต้องช่วยกันดูแล แม้ว่าตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตจะลดลงจาก 22,000 ราย/ปี เหลือ 15,000 ราย/ปี ซึ่งถือว่าตัวเลขยังสูงอยู่เมื่อเปรียบเทียบการสูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ต่างๆ ขอโอกาสนี้เชิญชวนพี่น้องทุกท่านได้ตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถจักรยานยนต์ ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตบนท้องถนนมากที่สุด
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) บูรณาการทุกหน่วยงานร่วมมือกันและถอดบทเรียนความสำเร็จจากการแก้ไขปัญหาโควิด-19 มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วง 7 วันอันตราย รวมถึงแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)”

ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมงาน แถลงข่าว เชิญเที่ยวงาน OTOP city 2023

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ที่ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมงาน แถลงข่าว เชิญเที่ยวงาน OTOP city 2023 ระหว่างวันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 ที่ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็คเมืองทองธานี  

อ่านรายละเอียด »

องค์การจัดการน้ำเสียได้รับรางวัล Compliance Award ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

องค์การจัดการน้ำเสียได้รับรางวัล Compliance Award ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance :GPPC) และได้เชิญหน่วยงานเป้าหมายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมดำเนินการและรับการตรวจสอบรายการประเมินภายใต้เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายในวันที่ 15 กันยายน 2566 จากการพิจารณาและตรวจสอบรายการประเมินของทุกหน่วยงานเป้าหมายที่เข้าร่วม พบว่าองค์การจัดการน้ำเสียเป็น 1 ใน 43 หน่วยงานที่มีการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้รับรางวัล “Compliance Award” ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมมอบรางวัลดังกล่าวในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ องค์การจัดการน้ำเสียได้ดำเนินกระบวนการต่างๆภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยประกาศนโยบาย  ระเบียบ แนวปฏิบัติ  และแต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลในการขอใช้ข้อมูลและช่องทางการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล นอกจากนี้ องค์การจัดการน้ำเสียยังได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) และสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)โดยนำระบบแพลตฟอร์มภาครัฐที่รองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาใช้งานดำเนินงานภายในองค์กร รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรต่อการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อีกด้วย

อ่านรายละเอียด »

องค์การจัดการน้ำเสียร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่ 7 กันยายน 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และนายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ กระทรวงมหาดไทย และมอบนโยบายแก่หน่วยงานในสังกัด โดยมีนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วยผู้บริหารองค์การจัดการน้ำเสีย รับมอบนโยบายตามภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดดำเนินงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชนได้มีความสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้ากัน

อ่านรายละเอียด »

วปอ.26 จับมือ อจน. จัดกิจกรรม “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสครบ 28 ปี วันสถาปนาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 และ องค์การจัดการน้ำเสีย สังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดกิจกรรม “เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันสถาปนาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำเสีย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับเกียรติจาก พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นประธานพิธีเปิด ก่อนกล่าวชื่นชมและ และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกคนที่มาร่วมงาน ได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการน้ำเสียที่มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกวัน จากการใช้ชีวิตของประชากรที่เพิ่มขึ้น นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก หวังเป็นอย่างยิ่งจะส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไป เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกหลานของคนไทยในอนาคต ด้านนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานฝ่ายกิจกรรมพัฒนาสังคม งานกิจกรรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม วปอ.65 กล่าวถึงที่มาโครงการเนื่องจากหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร มีเนื้อหาของหลักสูตรอยู่หลายส่วน ทั้งในด้านการศึกษาในห้องเรียน การดูงานสถานที่ต่าง ๆ การแข่งขันกีฬา สันทนาการ และส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง ที่คณะนักศึกษาได้จัดมาโดยตลอด ในการศึกษาหลักสูตรนี้ คือกิจกรรมพัฒนาสังคม โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทยในวันนี้ เป็นกิจกรรมที่คณะนักศึกษา ต้องการสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึง การรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการน้ำเสียของประเทศไทย บรรยากาศจัดงานครั้งนี้นอกจาก นักศึกษา วปอ.รุ่นที่ 65 จะจัดบูธสร้างความเข้าใจในแนวทางการบำบัดน้ำเสีย, การให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนนักศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมส์ และการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน, มอบอุปกรณ์กีฬา, มอบถังดักไขมัน ให้กับ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย, โรงเรียนราชวินิต บางเขน และโรงเรียนหอวัง ก่อนที่ทาง วปอ.65 ผู้จัดงานจะเอาใจเยาวชนที่มาร่วมงานมากกว่า 500 คน ด้วยการเปิดมินิคอนเสิร์ต “บอนซ์ ณดล” และปิดท้ายภาคความบันเทิงกับการแข่งขันฟุตบอลการกุศล นัดพิเศษ ระหว่าง นักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 65 กับ อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย นำโดย ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน, อนุรักษ์ ศรีเกิด, ส่งเสริม มาเพิ่ม พบกับทีมแมงปอล้อคลื่น นำโดย ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง, เสนาหอย, โตโน่ ภาคิน, ดีเจพุฒิ พุฒิชัย เกษตรสิน, หนุ่ม คงกระพัน, แตงโม พงษ์พิสุทธิ์ ฯลฯ และทีม Star Rider นำโดย เกรท วรินทร, กิก ดนัย, จอห์น บาวโว่, เก่ง ชัชวาลย์ ฯลฯ ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อ่านรายละเอียด »