องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก องค์การจัดการน้ำเสีย

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) กำชับ ผู้ว่าฯนครศรี ป้องกันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง หวั่นแล้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรง ห่วงผลกระทบเศรษฐกิจฐานรากเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือปชช.หลังโควิดฯคลาย พร้อมติดตามการทำงานคกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.นครศรีฯ

นิพนธ์ กำชับ ผู้ว่าฯนครศรี ป้องกันไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง หวั่นแล้งนี้ส่งผลกระทบรุนแรง ห่วงผลกระทบเศรษฐกิจฐานรากเร่งกำหนดมาตรการช่วยเหลือปชช.หลังโควิดฯคลาย พร้อมติดตามารทำงานคกก.ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน จ.นครศรีฯ

เมื่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายนิพนธ์ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างดี โดยจะติดตามความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ แต่ที่สำคัญเน้นย้ำขอให้เร่งรัดให้การเบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวกับการอบรมสัมมนาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ โดยให้คำนึงถึงการรักษาสุขอนามัยในการจัดกิจกรรมและความปลอดภัยในการบ้องกันโรคด้วย ส่วนผลผลิตทางการเกษตรขอให้ติดตามการขึ้นทะเบียนโครงการประกันรายได้ ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว มันสำปะหลัง โดยให้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องหารือกันอย่างใกล้ขีดเพื่อวางแผนการผลิตและการขายร่วมกัน

“ในส่วนของการเตรียมการแก้ไขปัญหาเรื่องสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะนี้นั้น คือเรื่องการเตรียมการป้องกันแก้ไขไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็งในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้เพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดเพราะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในพื้นที่อย่างมากเนื่องจากครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัด โดยในเบื้องต้นให้มีอาสาสมัครแนวป้องกันไฟลงพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่เพื่อหล่อเลี้ยงความชุ่มชื้นพื้นที่ป่าไว้ โดยผวจ. ปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปสนับสนุนการดำเนินเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการเตรียมมาตรการเพื่อดูแลช่วยเหลือดูแลภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ต้องมีการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐเพื่อเข้าไปดูแลอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการอบรมสัมมนาที่สามารถเข้าถึงกลุ่มประชาชนในเศรษฐกิจฐานรากได้เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารแผนงานและงบพัฒนาจังหวัด ต้องเข้าไปบูรณาการร่วมกับภาคส่วนอื่นเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆให้ทั่วถึงและรวดเร็ว”นายนิพนธ์กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมยังได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้ง 10 นโยบายหลักคือ การแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิที่ดิน , การจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.) , การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน , ปัญหาด้านแรงาน , ปัญหาด้านการเกษตร, ปัญหายาเสพติด , การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ด้านการสร้างความสมานฉันท์การเคารพและเทิดทูนสถาบันในสถาบันการศึกษา , การขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก , การแก้ไขปัญหาการจราจรวัดเจดีย์ อ.สิชล นอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 3 โครงการ เป็นต้น รวมถึงต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการดูแลพี่น้องประชาชนช่วงโควิดได้เป็นอย่างดี รวมทั้งการเร่งดำเนินการใช้งบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และการใช้งบประมาณเพื่อการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย

ข่าวสารล่าสุดจากองค์การจัดการน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำของสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำของสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด »

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำของสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์ เข้าเก็บตัวอย่างน้ำของสวนสาธารณะกุดน้ำกิน เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์

อ่านรายละเอียด »

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน และวัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์ โดยว่าที่ ร.ต.นิติกรณ์ ฝึกฝน ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ สวนสาธารณะกุดน้ำกิน และวัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

อ่านรายละเอียด »

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนวีรศิลป์ (รุ่นที่ 2 ) จังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบ ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.40 – 11.20 น. คณะนักเรียน และอาจารย์ จากโรงเรียนวีรศิลป์ (รุ่นที่ 2 ) จังหวัดกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมระบบ โดยแบ่งการเยี่ยมชมระบบเป็น 3 รอบ รอบละ 103 คน รวมทั้งหมด 309 คน ณ พื้นที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ เเละศูนย์การเรียนรู้ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียด »