องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
Executive
ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย
นายชีระ วงศบูรณะ
Director General of Wastewater Management Authority
Mr.Chira Wongburana
รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายวิรัตน์ ภมรานนท์
Deputy Director General for Operation
Mr.Virat Pamaranon

รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

นายสุชัย เจนพจนารถ
Deputy Director General for Technical and Planning
Mr.Suchai Janepojanat

รองผู้อำนวยการบริหาร

นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล
Deputy Director for Administration
Mr.Visit Ariyavettrakun

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายอธิรักษ์ บุพจันโท
Director of Engineering Department
Mr.Atirak Bupachatho

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์
Acting Lawyer Specialist
Acting Sub Lt. Pattanapoom Angsusingha

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

นายกิตติ ธีรสรเดช
Director of Wastewater Management Department 1
Mr.Kiiti Teerasoradech

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

นางปนัดดา ภาณุทัต
Director of Fee Collection Management Department
Mrs.Panadda Panutat

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข
Director of Wastewater Management Department 2
Mr.Pannapat Chuncharoensook

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์
Director of Director General’s Office
Acting Sub Lt. Pattanapoom Angsusingha

ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน

นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา
Director of Internal Audit Office
Mrs.Sunpangdee Lamkitcha

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู
Director of Accounting and Finance Department
Ms. Woranan Jandanu

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

นางสาวศิริวรรณ ลิมป์รุ่งรัตนา
Acting Director of Organization Development Department
Ms. Siriwan Limrungratana

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นายอนุกูล แหลมปัญญา
Acting Director of General Administration Department
Mr. Anukul Laempanya

รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ

นายวิรัตน์ ภมรานนท์
Deputy Director General for Operation
Mr.Virat Pamaranon

รองผู้อำนวยการวิชาการและแผน

นายสุชัย เจนพจนารถ
Deputy Director General for Technical and Planning
Mr.Suchai Janepojanat

รองผู้อำนวยการบริหาร

นายวิสิษฐ์ อริยะเวสตระกูล
Deputy Director for Administration
Mr.Visit Ariyavettrakun

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายอธิรักษ์ บุพจันโท
Director of Engineering Department
Mr.Atirak Bupachatho

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์
Acting Lawyer Specialist
Acting Sub Lt. Pattanapoom Angsusingha

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

นายกิตติ ธีรสรเดช
Director of Wastewater Management Department 1
Mr.Kiiti Teerasoradech

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

นางปนัดดา ภาณุทัต
Director of Fee Collection Management Department
Mrs.Panadda Panutat

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข
Director of Wastewater Management Department 2
Mr.Pannapat Chuncharoensook

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์
Director of Director General’s Office
Acting Sub Lt. Pattanapoom Angsusingha

ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน

นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา
Director of Internal Audit Office
Mrs.Sunpangdee Lamkitcha

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางสาววรนันท์ จันทร์ดนู
Director of Accounting and Finance Department
Ms. Woranan Jandanu

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

นางสาวศิริวรรณ ลิมป์รุ่งรัตนา
Acting Director of Organization Development Department
Ms. Siriwan Limrungratana

รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นายอนุกูล แหลมปัญญา
Acting Director of General Administration Department
Mr. Anukul Laempanya

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการ

นายพงศ์กานต์ หงสกุล

กรรมการ

นายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา

กรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลัง
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง)
นางญาณี แสงศรีจันทร์

กรรมการผู้แทน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)
นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการผู้แทน

กระทรวงอุตสาหกรรม
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุสาหกรรม)
นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์

กรรมการผู้แทน

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

กรรมการผู้แทน

สำนักงบประมาณ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
นายบุญชู ประสพกิจถาวร

กรรมการผู้แทน

การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง))
นายกวี อารีกุล

กรรมการผู้แทน

การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))
นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)
นายชีระ วงศบูรณะ

กรรมการ

นายพงศ์กานต์ หงสกุล

กรรมการ

นายอณุศาสณ์ อรรถวิทยา

กรรมการผู้แทน

กระทรวงการคลัง
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง)
นางญาณี แสงศรีจันทร์

กรรมการผู้แทน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
(ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย)
นายชานน วาสิกศิริ

กรรมการผู้แทน

กระทรวงอุตสาหกรรม
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุสาหกรรม)
นายณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์

กรรมการผู้แทน

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

กรรมการผู้แทน

สำนักงบประมาณ
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ)
นายบุญชู ประสพกิจถาวร

กรรมการผู้แทน

การประปานครหลวง
(รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง))
นายกวี อารีกุล

กรรมการผู้แทน

การประปาส่วนภูมิภาค
(รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2))
นายมงคล วัลยะเสวี

กรรมการและเลขานุการ

(ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย)
นายชีระ วงศบูรณะ