ประกาศ อจน.ที่ 91/2566 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภสยใน ระดับ 3-5 สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 91/2566 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภสยใน ระดับ 3-5 สำนักตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 90/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ประจำสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 90/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 ประจำสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 89/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบุคคล ระดับ 6 กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 89/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบุคคล ระดับ 6 กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 88/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-5 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 88/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-5 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 87/2566 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 6 กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 87/2566 เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 6 กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 86/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับ 3 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 86/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับ 3 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 85/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมััครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 85/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมััครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 84/2566 เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-5 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 84/2566 เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานการเงิน ระดับ 3-5 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 83/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองบัญชี ระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 83/2566 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองบัญชี ระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 82/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 6 กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร 

ประกาศ อจน.ที่ 82/2566 เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบัญชี ระดับ 6 กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร