ประกาศ อจน.ที่ 56/2567 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับ 6 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 56/2567 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับ 6 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 55/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาหารและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 55/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาหารและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 54/2567 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 54/2567 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งวิศวกร ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 53/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับ 6 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 53/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับ 6 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 51/2567 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 3 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 51/2567 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 3 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 50/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 50/2567 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 49/2567 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับ 3 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 49/2567 เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับ 3 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 48/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับ 6 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 48/2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับ 6 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 47-2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานบัญชี ระดับ 6 กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริการ

ประกาศ อจน.ที่ 47-2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานบัญชี ระดับ 6 กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริการ

ประกาศ อจน.ที่ 46-2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 46-2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ 3 กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร