เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 24-2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 23-2567 เรื่อง ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 23-2567 เรื่อง ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 22-2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 22-2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 21-2567 เรื่อง รายชื่อผู็ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานบุคคล ระดับ 3 กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 21-2567 เรื่อง รายชื่อผู็ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งพนักงานบุคคล ระดับ 3 กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 20-2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ สายงานปฎิบัติการ ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 20-2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองวิเคราะห์และพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ สายงานปฎิบัติการ ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 19/2567 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานบัญชี ระดับ 6 กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 19/2567 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานบัญชี ระดับ 6 กองบัญชี ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 18/2567 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 18/2567 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุในตำแหน่ง วิศวกร ระดับ 3 กองสารสนเทศและประเมินผล ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ อจน.ที่ 17-2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 3-5 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 17-2567 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่ง พนักงานการเงิน ระดับ 3-5 กองการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 15-2567 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองบัญชี ระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 15-2567 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ากองบัญชี ระดับ 7 ฝ่ายบัญชีและการเงิน สายงานบริหาร

ประกาศ อจน.ที่ 16-2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศกรรม สายงานวิชาการและแผน ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 16-2567 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ในตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 3 กองมาตรฐานวิศวกรรม ฝ่ายวิศกรรม สายงานวิชาการและแผน ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ