องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคา
ประกาศสอบราคา

ประกาศ องค์การจัดการน้ำเสีย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการพัฒนาระบบการรายงานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการน้ำเสีย