องค์การกำจัดน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง สมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ประกาศ อจน.ที่ 32/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 กองบริหารนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 30/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ประกาศ อจน.ที่ 22-2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ประจำกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ

ประกาศ อจน.ที่ 21/2566 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 ประจำกองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน ที่ต้องทำการทดสอบภาษาอังกฤษ 

ประกาศ อจน.ที่ 61/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ตำแหน่งหัวหน้ากองสารสนเทศและประเมินผล ระดับ 7 ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน