การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ร่วมประเมิน ITA ของหน่วยงาน

ประกาศเจตนารมณ์ องค์การจัดการน้ำเสีย 2567