ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม / รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 อายุ  48  ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประวัติการทำงาน 2 มีนาคม 2565                       รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 24 ธันวาคม 2564                    ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 20 ตุลาคม 2564            […]

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นายอนุกูล แหลมปัญญา รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อายุ  ปี ประวัติการศึกษา     ประวัติการทำงาน        ประวัติการฝึกอบรม     ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน

นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน อายุ 57 ปี ประวัติการศึกษา   ปริญญาตรี   การจัดการบริหารธุรกิจทรัพยากรบุคคล สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ประวัติการทำงาน 6 กรกฎาคม 2560       ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน ระดับ 8 สำนักตรวจสอบภายใน 5 มีนาคม 2557           พนักงานตรวจสอบภายใน ระดับ 7 สำนักตรวจสอบภายใน 1 มกราคม 2556         พนักงานตรวจสอบภายใน ระดับ 6 สำนักตรวจสอบภายใน         27 ตุลาคม 2551         พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 6 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 14 ตุลาคม 2551         พนักงานบริหารบุคคล ระดับ 6 กองบุคคลและกิจการสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป          10 มิถุนายน […]

ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ

นางดวงแข ยงสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ อายุ 53 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประวัติการทำงาน  15 พฤศจิกายน 2565 – ปัจจุบัน          ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ  1 ตุลาคม 2565                              รักษาการหัวหน้ากองประชาสัมพันธ์  มกราคม 2559  – พฤศจิกายน 2565     หัวหน้ากองกลาง สำนักผู้อำนวยการ  กันยายน 2559 – มิถุนายน 2560         รักษาการผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ  มกราคม 2559 – กรกฎาคม 2560        รักษาการหัวหน้ากองโครงการพิเศษ               […]

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2

นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม / รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 อายุ  48  ปี ประวัติการศึกษา   ปริญญาโท     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประวัติการทำงาน 2 มีนาคม 2565                       รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 24 ธันวาคม 2564                    ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม 20 ตุลาคม 2564          […]

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1

นางสาวศุทธวดี ศิริยานนท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 อายุ  ประวัติการศึกษา     ประวัติการทำงาน     ประวัติการฝึกอบรม   ย้อนกลับ

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้

ว่าที่ร้อยตรีพัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ อายุ 54 ปี   ประวัติการศึกษา   ปริญญาโท   นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประวัติการทำงาน   3 ตุลาคม 2565              รักษาการแทนหัวหน้ากองการจัดเก็บรายได้ ฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ 1 ตุลาคม 2565              ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ 7 มิถุนายน 2560            รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองกฎหมาย 1 มิถุนายน 2560            ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ ระดับ 8 9 มิถุนายน 2557            หัวหน้ากองกฎหมาย ระดับ 7 สำนักผู้อำนวยการ ประวัติการฝึกอบรม – หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 15  แห่งสภาทนายความ – หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตามมาตรฐานที่ กศป. รับรองรุ่นที่ 4 โดยสำนักงานศาลปกครองและมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง […]

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย

นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย อายุ 60 ปี   ประวัติการศึกษา   ปริญญาโท   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการทำงาน 28 กุมภาพันธ์ 2565               ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย 5 กรกฎาคม 2562                 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 1 สายงานปฏิบัติการ 2 ธันวาคม 2559                   ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม สายงานวิชาการและแผน 18 กุมภาพันธ์ 2559               ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 สายงานปฏิบัติการ 3 กรกฎาคม 2556                 หัวหน้ากองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร 28 ธันวาคม 2555                  ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาลำปาง 1 สิงหาคม 2546                   วิศวกร ระดับ 7 ฝ่ายวิศวกรรม […]

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร

นายปัณณพัฒน์ จันทร์เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร / รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน อายุ 54 ปี ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน 1 ตุลาคม 2566                    ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิชาการและแผน 1 มีนาคม 2565                    ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาองค์กร 7 มิถุนายน 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองประสานงานกลาง 2 1 มิถุนายน 2560                  ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 19 กันยายน 2559                หัวหน้ากองประสานงาน 2 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาศรีราชา 1 เมษายน 2559                   หัวหน้ากองประสานงาน 2 ฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 21 มกราคม 2559                 หัวหน้ากองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอำนวยการ […]