องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารจากองค์กร
อัพเดทล่าสุด

อจน. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ”

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 64 ท่าน โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมฤทธิ์ ตะกรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย และนายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

อ่านรายละเอียด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต พร้อมพนักงานสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต พร้อมพนักงานสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 พร้อมด้วยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 พร้อมด้วยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน, ดร.สมคิด ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทต.วิชิต, ทต.รัษฎา, อบต.กมลา และทต.ศรีสุนทร

อ่านรายละเอียด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งหมด 45 คน โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งหมด 45 คน โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเมตตาจากพระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์ และสามเณร รับบิณฑบาต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 โดยให้เด็กและเยาวชนผู้ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติบูชา บรรพชาเป็นสามเณรตามโครงการฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และรู้จักใช้เวลาระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพฯ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเมตตาจากพระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์ และสามเณร รับบิณฑบาต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยให้เด็กและเยาวชนผู้ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติบูชา บรรพชาเป็นสามเณรตามโครงการฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และรู้จักใช้เวลาระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

อ่านรายละเอียด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ และพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ และพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 3 เมษายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จังหวัดเลย เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งหมด 90 คน โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จังหวัดเลย เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งหมด 90 คน โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต พร้อมพนักงานสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย โดยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต พร้อมพนักงานสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) โดยมี พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 พร้อมด้วยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายอนุพันธ์ เตียไพรัชกูลกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำเสีย 2 พร้อมด้วยนายอมรชัย หิรัญรัตน์ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการน้ำเสียของจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน, ดร.สมคิด ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถื่นเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ทต.วิชิต, ทต.รัษฎา, อบต.กมลา และทต.ศรีสุนทร

อ่านรายละเอียด

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งหมด 45 คน โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำคู้ จังหวัดพิษณุโลก ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งหมด 45 คน โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการ สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

อ่านรายละเอียด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเมตตาจากพระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์ และสามเณร รับบิณฑบาต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 โดยให้เด็กและเยาวชนผู้ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติบูชา บรรพชาเป็นสามเณรตามโครงการฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และรู้จักใช้เวลาระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง กรุงเทพฯ นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย และว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ พร้อมพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมทำบุญตักบาตร โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยได้รับเมตตาจากพระเทพวชิรสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก พระอารามหลวง นำคณะสงฆ์ และสามเณร รับบิณฑบาต ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดขึ้น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยให้เด็กและเยาวชนผู้ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติบูชา บรรพชาเป็นสามเณรตามโครงการฯ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และรู้จักใช้เวลาระหว่างปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ด้านคุณธรรม จริยธรรม และมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น

อ่านรายละเอียด

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ และพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 06.30 น. ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2567 เพื่อถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนี้ว่าที่ ร.ต.พัฒนภูมิ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการจัดเก็บรายได้ และพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 3 เมษายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จังหวัดเลย เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งหมด 90 คน โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จังหวัดเลย เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งหมด 90 คน โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ณ ห้องประชุมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

อ่านรายละเอียด