องค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย
ข่าวสารจากองค์กร
อัพเดทล่าสุด

อจน. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ”

ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการควบคุมการเดินระบบ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ” ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 64 ท่าน โดยนายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมฤทธิ์ ตะกรุดนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย และนายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

อ่านรายละเอียด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 2 เมษายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ จังหวัดอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 50 คน ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน อจน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาเรื่อง “แนวทางพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ผงฟอกขาวในอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม”

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน อจน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาเรื่อง “แนวทางพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ผงฟอกขาวในอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม” ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีนางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม โดย อจน. ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน รวมถึงน้ำเสียที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่ไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติโรงงาน ที่ประชุมมอบหมายให้ คพ. และ อจน. ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากล้งมะพร้าว รวมถึงให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียจากล้ง มะพร้าวขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายโรงงานต่อไป

อ่านรายละเอียด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-10.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยบูรณาการความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน และประชาชนทั่วไปร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อสามแสน) เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน

อ่านรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายน้อย แก้วเศษ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามุกดาหารพร้อมกับพนักงาน ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12 จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบประเมินผลประสิทธิภาพและสถานภาพการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายน้อย แก้วเศษ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามุกดาหารพร้อมกับพนักงาน ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12 จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบประเมินผลประสิทธิภาพและสถานภาพการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในการนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบและน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วส่งตรวจสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12 (อุบลราชธานี)

อ่านรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย และนายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน

วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย และนายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน

อ่านรายละเอียด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาพะเยา เข้าร่วมประชุมการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริ ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี

อ่านรายละเอียด

วันที่ 2 เมษายน 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ จังหวัดอุดรธานี เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลค้อใหญ่ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 50 คน ที่เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีนายนาวิน จิตร์แก้ว รักษาการผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาชะอำ และพนักงาน ร่วมบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

อ่านรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน อจน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาเรื่อง “แนวทางพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ผงฟอกขาวในอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม”

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน อจน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมบูรณาการอุตสาหกรรมและนวัตกรรมใหม่ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาเรื่อง “แนวทางพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากการใช้ผงฟอกขาวในอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอม” ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 411 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยมีนางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม โดย อจน. ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชน รวมถึงน้ำเสียที่เกิดจากแหล่งกำเนิดที่ไม่เข้าข่ายพระราชบัญญัติโรงงาน ที่ประชุมมอบหมายให้ คพ. และ อจน. ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากล้งมะพร้าว รวมถึงให้คำแนะนำการจัดการน้ำเสียจากล้ง มะพร้าวขนาดเล็กที่ไม่เข้าข่ายโรงงานต่อไป

อ่านรายละเอียด

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-10.30 น. องค์การจัดการน้ำเสีย สำนักงานจัดการน้ำเสียสาขากำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยบูรณาการความร่วมมือส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสาภาคประชาชน และประชาชนทั่วไปร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (บริเวณบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อสามแสน) เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธาน

อ่านรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายน้อย แก้วเศษ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามุกดาหารพร้อมกับพนักงาน ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12 จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบประเมินผลประสิทธิภาพและสถานภาพการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายน้อย แก้วเศษ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขามุกดาหารพร้อมกับพนักงาน ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12 จังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบประเมินผลประสิทธิภาพและสถานภาพการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ในการนี้ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเข้าระบบและน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วส่งตรวจสอบคุณภาพน้ำทางห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12 (อุบลราชธานี)

อ่านรายละเอียด

วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย และนายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน

วันที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติ ธีรสรเดช ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสีย และนายสมเกียรติ แสงชัยสุคนธ์กิจ ผู้จัดการสำนักงานจัดการน้ำเสียสาขาสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรปราการ และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน

อ่านรายละเอียด